Kế toán trường mầm non là gì – Nhiệm vụ & phần ngành

1. Kế toán trường mầm non là gì

Kế toán trường mầm non là việc áp dụng các chế độ kế toán vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu/ chi ngân sách, nhận rút dự toán. Là bộ phận tham mưu, giúp việc nhà trường thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác Tài chính – Kế toán theo chế độ Nhà nước ban hành.

2. Nhiệm vụ của kế toán trường học mầm non là gì?

  • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
  • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật.
  • Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong Trường.
  • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
  • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:
  • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
  • Tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu,…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.
  • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán

3. Kế toán chi tiết các phần nghành trong kế toán trường học.

Để làm tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt việc làm được giao. Kế toán trường học cần phải chi tiết các phần nghành sau:

3.1 Kế toán tiền và vật tư:

Làm tốt nhiệm vụ phản ánh lại khối tài sản chung của nhà trường, thực hiện ghi chép các khoản thu – chi ngân sách Quốc gia đã giao. Liên tục kiểm tra tăng giảm của vật tư, xử lý các khoản kinh phí đã nhận theo kỳ.

3.2. Kế toán tài sản cố định:

Kế toán trường mầm non phải làm những gì đó là ngoài hoạt động kế toán tiền và những  vật tư, thì kế toán tài sản cố định là rất cần thiết, đó là những tư liệu lao động trong mọi loại hình doanh nghiệp, trường học, bệnh viện…

Có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên một năm hoặc trên một chu kỳ nhất định. Cần phải theo dõi sát sao sự khấu hao, nhượng bán, hoạt động, nâng cấp TSCĐ, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…

3.3. Kế toán các khoản thu:

Kế toán trưởng mầm non phải ghi lại đầy đủ, rõ ràng, chuẩn xác những khoản hạch toán thu như học phí của HS, các khoản xây dựng.

3.4. Kế toán các khoản chi:

công việc của kế toán trưởng

Ghi chép các khoản chi

Đảm bảo tính chuẩn xác, kịp thời của thông tin là nguyên tắc cơ bản nhất của kế toán. Đặc biệt là những khoản chi kế toán trưởng mầm non cần phải ghi rõ ràng, các thiết bị vật tư trường học thay đổi, những hoạt động tặng quả cho HS, sự kiện trường tổ chức. Đều phải được ghi vào sổ.

3.5. Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm:

Ghi đầy đủ, thực hình thái của các khoản tiền lương cho giáo viên, bảo vệ, y tá… trong trường. Cung cấp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… các dịch vụ bảo hiểm đề cử và có thu mua thì cũng phải ghi chép.

Đây là nghiệp vụ tài khoản (TK 334) bắt buộc phải trả cho người lao động, hãy phản ánh đúng kết quả đạt được thực tế, kiểm tra quản lý làm đúng chuẩn mực và chế độ kế toán. Đó là các điều mà kế toán trưởng mầm non phải làm những gì, thực hiện tốt trách nhiệm.

3.6. Kế toán các nguồn kinh phí:

Hạch toán kế toán những nguồn kinh phí như được quốc gia cung cấp, hội phụ huynh HS quyên góp. Các nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án… đều được kế toán trường mầm non ghi chép đúng nội dung và giá giá trị của kinh tế – tài chính.

3.7. Cuối kỳ thực hiện kết chuyển các nghiệp vụ, lên sổ sách và báo cáo tài chính:

Cuối kỳ cộng các loại sổ, thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các bảng tổng hợp theo từng khoản đối chiếu với sổ Cái. Các thông số tổng cộng lại ở sổ cái mà một số chi tiết trong những sổ sách liên quan, bảng kê và các bảng tổng hợp đều được dùng để lập báo cáo tài chính.

Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng thời gian và theo hệ thống. Mỗi bút toán phản ánh trên sổ sách đều phải chuẩn xác, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp để đưa ra một bản báo cáo tài chính an toàn nhất.

 

 

 

Tag: mới thục nào cách dạy thất lớp tốc