Mẫu Bảng Lương Cho Công Ty Mới Thành Lập

Lập bảng lương là công việc mà mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện, nhiều doanh nghiệp mới thành lập chưa có kinh nghiệm nên vẫn lúng túng trong vấn đề này. DVDN247 xin được chia sẻ mẫu bảng lương cho công ty mới thành lập có thể tham khảo

 

Tên đơn vị : DNTN Sửa Chữa Ô Tô
Bộ phận : Quản lý, công nhân
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 02 năm 2010
Số
TT
Họ và Tên Bậc
lương
Hệ
số
Lương
sẩn
phẩm
Lương
thời gian
Nghỉ việc,
ngừng
việc hưởng
100%
lương
Phụ cấp
thuộc
quỹ
lương
Phụ cấp
khác
Tổng số Tạm ứng
kỳ I
Các khoản phải
khấu trừ vào lương
Kỳ II
được lĩnh
Số
SP
Số
tiền
Số
công
Số tiền Số
công
Số
tiền
BHXH
6%
KCB
1,5%
Cộng Số tiền
nhận
01 Trần Cẩm Huỳnh I 2,1 24 2.058.000 842.000 2.900.000 123.480 30.870 154.350 2.745.650
CỘNG BPQL 2.058.000 842.000 2.900.000 123.480 30.870 154.350 2.745.650
02 Mai Lĩnh I 1.35 24 1.323.000 60.000 1.017.000 2.400.000 79.380 19.845 99.225 2.300.775
03 Võ Viết Hồng I 1.35 24 1.323.000 60.000 1.017.000 2.400.000 79.380 19.845 99.225 2.300.775
04 Lê Phúc Tâm I 1.35 24 1.323.000 60.000 1.017.000 2.400.000 79.380 19.845 99.225 2.300.775
CỘNG BPCN 3.969.000 180.000 3.051.000 7.200.000 238.140 59.535 297.675 6.902.325
TỔNG CỘNG 6.027.000 180.000 3.893.000 10.100.000 361.620 90.405 452.025 9.647.975
Ngày 28 tháng 02 năm 2010
Người lập biểu
( Ký, họ tên )
Kế toán thanh toán
( Ký, họ tên )
Chủ doanh nghiệp
( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )