mẫu biên bản cuộc họp giữa 2 công ty

Mẫu biên bản cuộc họp giữa 2 công ty

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Số: ……./BB-LAMVIEC

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc………..giờ………phút; ngày………….tháng………….năm……………………….

Tại……… Chúng tôi gồm:

1/……….Chức vụ:…………..Đơn vị…….

2/……….Chức vụ:…………..Đơn vị…….

Đã làm việc với:
1/Ông (bà):………….Năm sinh…………Quốc tịch…..

Nghề nghiệp……

Địa chỉ: ……

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…….Ngày cấp………Nơi cấp……

2/ Ông (bà):………..Năm sinh………..Quốc tịch……

Nghề nghiệp…….

Địa chỉ: ……

Giấy CMND/Hộ chiếu số:……….Ngày cấp……..Nơi cấp……

Nội dung làm việc:

….
Biên bản kết thúc vào…….giờ….. phút; ngày………tháng……….năm……

Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm……….tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho……….. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)

…….

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……/2010/BBLV)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..

Địa chỉ: ….

Chúng tôi gồm:

BÊN A : …………….Địa chỉ : …………

Điện thoại :………….Fax : ……

Đại diện : …

Mã số thuế : …

Số tài khoản : …

Hoặc: : …

BÊN B: …

Địa chỉ: …

Điện thoại:…… Fax : ……

Đại diện: ……

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……..

Kết Luận:

……..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A BÊN B

Cách làm việc biên bản chuẩn
a) Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…..)

– Nội dung (sự kiện thực tế diễn ra)

– Phần kết thúc (ghi rõ thời gian và lý do)

– Thủ tục ký xác nhận.

b)Yêu cầu của biên bản:

– Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể;

– Ghi chép trung thực, đầy đủ, khách quan, không ghi theo ý kiến chủ quan;

– Nội dung biên bản có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn nhưng phải xúc tích.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……/2010/BBLV)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..

Địa chỉ: ….

Chúng tôi gồm:

BÊN A : …………….Địa chỉ : …………

Điện thoại :………….Fax : ……

Đại diện : …

Mã số thuế : …

Số tài khoản : …

Hoặc: : …

BÊN B: …

Địa chỉ: …

Điện thoại:…… Fax : ……

Đại diện: ……

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……..

Kết Luận:

……..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A BÊN B

Cách làm việc biên bản chuẩn
a) Trong biên bản phải có các yếu tố cơ bản sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…..)

– Nội dung (sự kiện thực tế diễn ra)

– Phần kết thúc (ghi rõ thời gian và lý do)

– Thủ tục ký xác nhận.

b)Yêu cầu của biên bản:

– Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể;

– Ghi chép trung thực, đầy đủ, khách quan, không ghi theo ý kiến chủ quan;

– Nội dung biên bản có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn nhưng phải xúc tích.

Ngày…….tháng…….năm …….

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc …… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………………………………..

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông……………………………………………………………………………………………………………..
2. Bà………………………………………………………………………………………..………………………

3. Ông……………………………………………………………………………………………………………..

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ……………………………………. ngày …………………………………………..

Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

tag: biên   bản   cuộc   họp   mẫu   giữa   2   cổ   bộ