Mẫu đăng bố cáo thành lập công ty

Mẫu đăng bố cáo thành lập công ty

Sau khi thành lập doanh nghiệp công ty, các công ty mới thành lập phải thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin chia sử mẫu đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp cho công ty mới thành lập.

Phụ lục II-25

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………..

Loại giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………. /………… /……….. Nơi cấp:……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………. Email:…………………………………………………………….

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: [Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)]

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký lần đầu ngày……./……./…..…

Đăng ký thay đổi lần thứ..…ngày..…../……./…..…

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  1. Thành lập mới doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin:……./……./…..…

  1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi lần thứ……ngày……./……./…..….

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

  1. Thông báo quyết định giải thể

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  1. Thông tin khác về doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

Ngày kết thúc đăng thông tin: ……./……./…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)