Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: (1)………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: (2)……………………………………………………..…….

☐ Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ………………………………………………………………………………………………….. ; (3)

 ☐  Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn; (4)

 Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

tag: 2017 2018 2016 2019 mới nhất 2014 moi nhat 2013 2015 hướng dẫn ghi cho điều kiện 02 đối tượng nào quy định về 2012 gì tải thời điểm thông báo