Mẫu hợp đồng thỏa thuận

Mẫu hợp đồng thỏa thuận

BỘ ………………….                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ………                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /ĐHĐL-HĐTT                                                          ————***———–

                                    

HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN

V/v: Thực hiện đề tài NCKH ……. tại …….

 

      Căn cứ Luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01-01-2006;

      Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đà Lạt;

      Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-04-2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

      Căn cứ thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07-05-2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước; Quyết định số 293/QĐ-BKHCN ngày 27-02-2007 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc ban hành “mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;

      Căn cứ thỏa thuận giữa trường Đại học …..và sở Khoa học và Công nghệ tỉnh …. về việc hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và căn cứ khả năng của ông (bà) ………….,

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20…., tại Trường Đại học…………., chúng tôi gồm có:

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC …….. – Gọi tắt là bên A

Đại diện: Ông                                                   chức vụ:

Địa chỉ: Số……- Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 063……………………            Fax: 063………………..

BÊN B:  Ông (bà)                                                        – Gọi tắt là bên B

Chức vụ:

Địa chỉ:

Hai bên A, B thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận với những điều khoản sau:

Điều 1: Điều khoản chung:

– Bên A đồng ý đứng ra làm đại diện để cùng bên B (chủ nhiệm đề tài) ký kết hợp đồng với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh……….. thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, đề tài “…………..”.

– Thời gian: Bắt đầu từ ngày ký hợp đồng đến khi chủ đề tài hoàn thành công việc theo yêu cầu của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh…….. và chủ đề tài hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán có liên quan đến kinh phí do Sở khoa học và công nghệ………. cấp để thực hiện đề tài.

Điều 2: Trách nhiệm của các bên:

1. Trách nhiệm của Trường Đại học ………..:

– Làm đại diện để cùng chủ để tài đứng ra ký hợp đồng với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh………. thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học…………., do ông (bà) làm chủ đề tài.

– Cung cấp số tài khoản cho sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ……….. để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ……… chuyển kinh phí theo tiến độ.

– Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện và tạo điều kiện để chủ đề tài thực hiện và hoàn thiện đề tài.

2. Trách nhiệm của ông (bà) …………:

 Thực hiện đề tài theo tiến độ đã thỏa thuận với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ………… Có trách nhiệm sử dụng kinh phí được nhận theo đúng mục đích và tiến độ quy định, báo cáo quyết toán tài chính với sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ………… theo quy định hiện hành.

– Thực hiện đầy đủ các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng giữa trường, chủ đề tài và sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ………….

– Trong trường hợp chủ đề tài không thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, đề tài không được nghiệm thu hoặc không được phê duyệt quyết toán, chủ đề tài chịu trách nhiệm hoàn trả lại trường toàn bộ số kinh phí đã nhận hoặc số kinh phí không được chấp nhận thanh toán theo thông báo của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ………… để trường chuyển trả cho sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ………… Trong trường hợp ông (bà)……….. không nộp lại số tiền nói trên, trường Đại học …..có quyền thu hồi trên toàn bộ thu nhập (kể cả lương) của ông (bà) …..cho đến khi thu hồi đủ số tiền ông (bà)…. phải nộp trả.

Điều 4: Điều khoản thực hiện:

Hợp đồng được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên liên quan giữ 01 bản. Hai bên có trách nhiệm thực hiện những gì đã cam kết trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa thống nhất hoặc cần bổ sung, thay đổi, hai bên có trách nhiệm bàn bạc để cùng nhau giải quyết.

                            CHỦ ĐỀ TÀI                                                      ĐẠI DIỆN

                                (BÊN B)                                                            (BÊN A)

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng

Tên đơn vị cấp trên…………..                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị:………………………                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng …… năm…………

THỎA THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Quyết định số:……….ngày………….của………… về việc thành lập đơn vị;

– Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012.

– Căn cứ Nghị định 0xx/202x/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

– Căn cứ hợp đồng lao động giữa……….. (tên đơn vị) và ông (bà)……….. ký ngày…………..;

– Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày……….. của ông (bà)……………..  (chức danh, phòng ban đang công tác).

THỎA THUẬN

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa…………… (tên đơn vị) và ông (bà)………….ký ngày…………… kể từ ngày…………đến hết ngày………………….ông (bà) ……………..có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ……………….(nơi người lao động đang công tác).

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ………… (tên đơn vị) …………(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà)………………đến hết ngày……………(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)…………… phải có mặt tại…………….(tên đơn vị). Trong trường hợp hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại …………(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,………. (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)……………phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của…………. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ……………không đồng ý với sự phân công của ………….(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

tag: mọi đều hay sai hữu chung xe ô tô (hợp đồng) bảo mật/thỏa lộ