Mẫu phân công nhiệm vụ

Mẫu phân công nhiệm vụ

CÔNG TY ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

………….., ngày ….. tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………….…………….;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức các chức danh trong Công ty ……………..;

Căn cứ Hợp đồng lao động số (1)……..….. ngày ….. tháng …. năm…. giữa Công ty ………………. và ông/bà……………………..;

Căn cứ tình hình thực tế của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………………………………………..……

Bộ phận (2): ………………………………………………………………………

Chức danh/chức vụ (3): …………………………………………………………

Giữ nhiệm vụ (4): ………………………………………………………………..

Tại (5): ……………………………………………………………………………

Thời gian: từ ngày …. tháng ….năm …. đến ngày …. tháng ….. năm …..

Điều 2. Chế độ quyền lợi

Hệ số lương (6): …………………………………………………………………

Phụ cấp (7) (nếu có): ……………………………………………………………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày (8) ………………………………

Điều 4. Các đồng chí (9)……………………………….và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận (10):

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Tag: bảng thông báo chi ủy kỳ 2017 – 2020 tiếng anh là gì ban chấp đoàn trực nhật biên bản lịch hướng dẫn tập sự đam mỹ tra nhược thụ trùng sinh mạt thế truyền đại tiểu nhân trọng ngược nhất phải đi đâu rồi – đa 5p edit hoàn xuyên không truyện cường thủ hào đoạt h văn thúc muốn tái hôn với tôi ký biến trung khuyển tử lòng mỗi hoảng hốt hảo khoái chỉ đích sủng ái cùng nghe nói kiếp trước sổ tay