Mẫu Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Đạo Xây Dựng Đề Án Phát Triển Nhân Lực

BỘ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 2454/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 – 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông báo số 243/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị toàn quốc triển khai việc lập quy hoạch phát triển nhân lực và công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp – Trưởng Ban;

2. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Phó Trưởng Ban;

3. Ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Thành viên thường trực;

4. Bà Dương Thị Thanh Mai, Chuyên viên cao cấp Bộ Tư pháp;

5. Ông Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự – Thành viên;

6. Ông Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý – Thành viên;

7. Bà Tạ Thị Minh Lý, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý – Thành viên;

8. Ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp – Thành viên;

9. Ông Lê Thành Long, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Thành viên;

10. Bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp – Thành viên;

11. Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Thành viên;

12. Ông Lê Hồng Sơn, Chánh Văn phòng – Thành viên;

13. Ông Phan Chí Hiếu, Giám đốc Học viện Tư pháp – Thành viên;

14. Ông Nguyễn Công Hồng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính – Thành viên;

15. Ông Nguyễn Thái Phúc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

16. Ông Hoàng Ngọc Thỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột – Thành viên;

17. Ông Lê Tiến Châu, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh – Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo việc xây dựng Tờ trình và Dự thảo Đề án “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011 – 2020”, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực quốc gia đến năm 2020;

2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến về Dự thảo Đề án;

3. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến Đề án;

4. Báo cáo Bộ trưởng phê duyệt Tờ trình và Đề án trình Thủ tướng Chính phủ;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị có các ông, bà tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có trách nhiệm sắp xếp công việc, bố trí thời gian để các thành viên có tên tại Điều 1 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trong thời gian xây dựng Đề án và chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5 (để thi hành);
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
– Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường

 

 

 

 

Tag: soạn đồng thẩm một ty cổ phần mẫu tâm du câu lạc anh ngữ quận đông bệnh quản chợ môn điện tử mắt đảng sở chi phận clb bóng đá đoàn niên tnhh mtv con doanh nghiệp nhà nước dưỡng lão dinh dạy trẻ kỷ nghề quỹ tín dụng lâm sư huyện hoài đức ngân hàng tiểu ngự khu khách đặc kinh tế khuyến ngoại marketing nghiên cứu phường chứng đất trì đan phượng đội đô rau sạch kiểm soát tật kỹ sống thừa lại đăng ký đai vpcc ví đột quỵ website bảo vệ truyền dịch viết cách hàn chăm sóc sức khỏe người tuổi nhật tiếng y đổi mới sáng hỗ nhập bồi hóa thức giới thiệu làm tin 2018 nông phòng/tổ chất lượng thuật