Mẫu Quyết Định Thành Lập Tổ Kiểm Tra

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ kiểm tra nội quy, quy định của bệnh viện

đối với bệnh nhân

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-SYT ngày 19/7/2017 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ kết luận cuộc họp giao ban toàn viện ngày 24/10/2018; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, quy định của bệnh viện đối với bệnh nhân của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế. gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Cao Thị Lan Anh – Bí thư ĐTNCSHCM – Tổ trưởng

2. Bà Lê Thị Nhung – TP HCQT – VTTBYT – Thành viên

3. Ông Trương Minh Quốc – Phòng TCCB – Thành viên

4. Ông Trương Quang Định – Phòng HCQT-VTTBYT – Thành viên

Điều 2. Tổ kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ:

– Kiểm tra, giám sát về thực hiện nội quy, quy định của bệnh viện đối với bệnh nhân như: Không được hút thuốc lá và uống rượu bia, phải giữ gìn vệ sinh chung và đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện…vv

– Có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trước giao ban hàng tuần

– Tổ kiểm tra, giám sát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Phòng Tổ chức cán bộ và các thành viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

….

GIÁM ĐỐC

…..

Tag: thẩm đoàn ngành đảng trường học hạch trung ương cục miền qđ ủy nông dân thcs chuẩn ty tài chính dạy thêm hướng dẫn đội liên 814 doanh nghiệp mới đồng lại khoáng sản kỷ niệm kiện uỷ 178 phẩm tác mầm non tiểu thpt phiếu đăng ký dự tuyển coi ra khi thuế trụ cơ quan đất đai