Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ……….. Tỉnh/Thành phố…………………………..

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……/……./…… tại …….

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) ……………………………………………………………..của ông(bà) ………………………….. chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Uỷ ban nhân dân …………………….. cấp ngày …../……/………

Di sản mà tôi được thừa kế là: ……………………………………………………

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

tag: thủ tục quyền đơn