Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng

 Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng dưới đây:

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN……………………………………….

 Số……………- NQ/

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH……………………………………

 ………….., ngày…….tháng…….năm……..

 NGHỊ QUYẾT

 Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 Kính gửi: Chi uỷ:…………………………………………………………………………

 Đảng uỷ:………………………………………………………………………

 – Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

 – Xét nghị quyết của chi đoàn……………………………………………………………..

 – Ban………………………………………TNCS Hồ Chí Minh…………………………..

 Họp ngày……….tháng………..năm………….nhận thấy:

 Đoàn viên……………………………………………………………có:

 Những ưu điểm chính:

 – Về phẩm chất chính trị: nêu ưu điểm của đoàn viên trong hoạt động sinh hoạt chính trị; những tiến bộ trong nhận thức chính trị và tư tưởng.

 – Về đạo đức, lối sống: điểm tốt của đoàn viên trong vấn đề đạo đức xã hội và lối sống, tác phong học tập, công tác tại chi đoàn.

 – Về năng lực công tác: Nêu rõ những thế mạnh của đồng chí về mặt năng lực học tập, công tác. Thông thường các đoàn viên ưu tú trong trường học đều là những học sinh có kết quả học tập tốt hoặc là những cán bộ đoàn có công tác chuyên môn nổi trội.

 – Về quan hệ quần chúng: Đề cập đến vấn đề xây dựng và phát triển mối quan hệ tại chi đoàn, mối quan hệ với các đoàn viên khác, với cán bộ, ban chấp hành chi đoàn, với các mối quan hệ tại nơi cư trú.

 Những nhược điểm chính:

 – Nêu những mặt còn hạn chế cần khắc phục để nâng cao hơn nữa năng lực lý luận chính trị.

 – Điểm chưa tốt của đoàn viên trong vấn đề đạo đức xã hội và lối sống, tác phong học tập, công tác tại chi đoàn.

 – Nêu rõ những điểm yếuchưa làm được về mặt năng lực học tập, công tác.

 Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên ……………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của………..đ/c (đạt………..%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành………..đ/c, với lý do ……………………………………………………………

 Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên……………………………….. trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M

 ……….

 (Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn các thủ tục kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng

 Đoàn viên ưu tú vào Đảng được thực hiện theo các bước sau đây:

 Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 Đoàn viên ưu tú vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Sau khi hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính tri cấp huyện hoặc tương đương cấp.

 Bước 2: Họp và giới thiệu  đoàn viên ưu tú vào Đảng

 Các đơn vị sẽ tổ chức họp, nêu ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… của quần chúng được đề nghị xem xét kết nạp vào Đảng. Đồng thời, sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm sau đó gửi hồ sơ lên cấp trên.

 Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp đảng

 Đoàn viên ưu tú  vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

 Đồng thời, phải tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực, chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai.

 Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

 Đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng bắt buộc phải được thẩm tra lý lịch người vào Đảng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 Bước 5: Tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.

 Kể từ ngày có quyết định kết nạp, chi bộ phải tiến hành kết nạp đảng viên trong thời hạn 30 ngày làm việc.

 Lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm. Nếu kết nạp từ 02 người trở lên trong cùng một buổi lễ thì phải kết nạp từng người một.

  

  

  

  

  

  

 Tag: cảm tình cách viết mẫu 4-knđ (của thanh niên) 4a-knđ