Quy định về giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Quy định về giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

CÔNG TY …………………………..
Số …../………../GCN – …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. – ………./GCN (Lần ….)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………….. cấp ngày …. tháng … năm ….. của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ……………………………………………

– Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/ĐKKD số ……………………………. do ……………………….. cấp ngày ………………

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: ………………………….. VNĐ (………………………….. chẵn), (Tỷ lệ vốn góp ……………………………………..…….%)

Hình thức góp vốn:

  • Tiền mặt…………………………….……………………..……………………………………….
  • Tài sản……………………………………..………………………………………………….……

Thời điểm góp vốn: ……………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

……, ngày ……. tháng ……. năm ……..
CÔNG TY ……………..

 

 

tag: giám iqc vinacontrol phiếu vca tuyển dụng tiếng anh vinacert vietcert wcert saigoncert