Quy định về thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể là gì

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  • Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại văn thư của Sở.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển đến Phòng Lao động – Tiền lương – BHXH để xem xét hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.

+ Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ: Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

Bước 4:  Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

  • Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

+ Thông qua hệ thống bưu điện

  • Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

+ Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động về thoả ước lao động tập thể.

+ Bản thoả ước lao động tập thể.

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

  • Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp (nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp của tỉnh)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
  • Lệ phí (nếu có): Không.
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

    + Nội dung của thoả ước lao động tập thể.

+ Công văn đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

    – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động.

+ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

+ Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ.

 

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Tên đơn vị:………………….

Địa chỉ:………………………

Mã QLLĐ: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Số: ……./…….

……….., ngày……. tháng……. năm …..

 

ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và xã hội ………

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ) ……………………………………………………………………………………

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)…………………………………………………………………………………….

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..

– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu 

– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung 

– Gia hạn thỏa ước lao động tập thể 

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ………… Tài liệu đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

……………, ngày….tháng….năm…..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

tag: xuất sắc maẫu tiêu hiệu lực bìa bắt buộc tiên tiến