Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích

Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích

Dưới đây là quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích tại bênh viện ĐKKV Gò Công

      SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN ĐKKV GÒ CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Gò Công, ngày  09  tháng  04  năm 2015

 

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH

 

  1. TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 

Bước 1: Tất cả bệnh nhân có yêu cầu cấp giấy chứng nhận thương tích đến liên hệ với Điều dưỡng hành chính của Khoa hoặc Khoa khám, Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa VLTL-PHCN, Khoa sản. Điều dưỡng hành chính của khoa có trách nhiệm tiếp đón hướng dẫn bệnh nhân và kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy giới thiệu (cơ quan, công an, nhà trường,…), hộ khẩu, giấy CMND hoặc giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 15 tuổi), toa thuốc, các xét nghiệm, phim X-Quang của bệnh nhân.

Bước 2: Điều dưỡng hành chính tiến hành ghi đầy đủ các nội dung vào giấy chứng nhận thương tích theo quy định của Bộ Y tế (làm 2 bản).

Bước 3: Trình ký Bác sĩ điều trị, Trưởng khoa, Ban giám đốc và vào sổ lưu tại phòng KHTH.

Bước 4: Trả lại giấy chứng nhận thương tích sau 5 ngày làm việc (kể từ khi tiếp nhận yêu cầu).

  1. TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Bước 1: Tất cả bệnh nhân có yêu cầu cấp giấy chứng nhận thương tích đến liên hệ với Khoa ngoại, Điều dưỡng hành chính có trách nhiệm hướng dẫn bệnh nhân, kiểm tra hồ sơ bệnh án và các giấy tờ có liên quan như giấy giới thiệu, giấy CMND, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 15 tuổi).

Bước 2: Điều dưỡng hành chính tiến hành ghi đầy đủ các nội dung vào giấy chứng nhận thương tích theo quy định của Bộ Y tế (làm 2 bản).

 

Bước 3: Trình ký Bác sĩ điều trị, Trưởng khoa, Ban giám đốc và vào sổ lưu tại phòng KHTH.

Bước 4: Trả lại giấy chứng nhận thương tích sau 5 ngày làm việc (kể từ khi tiếp nhận yêu cầu).

                                                                       GIÁM ĐỐC

 

 

 

    Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Mẫu giấy chứng nhận thương tích

Sở Y tế: ………………..

BV: ………………………

Số: …………./CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
MS: 08/BV-01

Số vào viện …………….

GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN: ………………………………………………………….. Chứng nhận:

– Ông, Bà: ………………………………………………………… Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……… Nam/Nữ

– Nghề nghiệp: ………………………………………………………. Nơi làm việc ……………………

– Số CMND/ Hộ khẩu: …………………………………………….. Ngày và nơi cấp: ………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

– Vào viện lúc: ……… giờ…….. phút, ngày…….. tháng ……. năm ….

– Ra viện lúc: ………… giờ…….. phút, ngày…….. tháng ……. năm ….

– Lí do vào viện: …………………………………………………………………………………………….

– Chẩn đoán: …………………………………………………………………………………………………

– Điều trị: ……………………………………………………………………………………………………..

– Tình trạng thương tích lúc vào viện: ………………………………………………………………..

– Tình trạng thương tích lúc ra viện: …………………………………………………………………..

……., ngày…tháng…năm….
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Họ tên ……………………………….
TRƯỞNG KHOA
Họ tên ……………………………….
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
Họ tên ……………………………….

 

 

 

tag: văn bản đề nghị học toàn chống tai nạn