QUYẾT ĐỊNH 1167/QĐ-TTg

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 1167/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

  

 QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

 Căn cứ Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân;

 Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020;

 Theo đề nghị của Bộ trưng Bộ Y tế và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 tại Phụ lục kèm theo.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 a) Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1 Quyết định này, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại địa phương.

 b) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 c) Trình Hội đồng nhân dân để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể:

 – Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, bảo đảm sớm đạt mục tiêu 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế;

 – Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sng trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia bảo him y tế của các nhóm đi tượng này.

 d) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo him y tế trên địa bàn. Chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

 đ) Định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại địa phương, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và chính quyền địa phương về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai thực hiện; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

 b) Phối hp với các Bộ, ngành đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia, đóng bảo hiểm y tế và tổ chức triển khai thực hiện.

 c) Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia bảo hiểm y tế.

 d) Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nht để người dân tham gia bo hiểm y tế.

 đ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm y tế tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 e) Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Quyết định này.

 3. Bộ Y tế:

 a) Chỉ đạo các Sở Y tế, y tế các Bộ, ngành, các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao tinh thn, thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bnh bảo hiểm y tế.

 b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo him y tế cho hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sng trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình theo nguyên tắc giảm dn việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế khi thực hiện cơ chế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

 c) Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

 4. Bộ Tài chính

 a) Bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

 b) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tham gia bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng ổn định để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn.

 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lađộng – Thương binh và Xã hội

 – Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2017 có 100% đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn quốc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên.

 – Phi hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường thông tin, truyn thông, vận động hc sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhất là sinh viên.

 6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc

 Phối hợp các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách ổn định giai đoạn 2016 – 2020 cho nhóm đi tượng do ngân sách nhà nước, hỗ trợ đóng.

 7. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Xây dựng, trình Chính phủ kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bo hiểm y tế cho các nhóm đi tượng thuộc diện quản lý, đảm bảo đến năm 2018 đạt 100% quân nhân, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tham gia bảo hiểm y tế.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020.

 Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

 

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh
, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các 
y ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ q
uan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN
các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH, TKBT;
– L
ưu: VT, KGVX (3b).

 THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Xuân Phúc

  

 PHỤ LỤC

 GIAO CHỈ TIÊU BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 CHO CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

 TT

 Tỉnh, thành phố

 Năm 2016

 Năm 2017

 Năm 2018

 Năm 2019

 Năm 2020

 A

 B

 2

 3

 4

 5

 6

 1

Hà Ni

 80.0%

 82.8%

 85.3%

 88.2%

 90.1%

 2

TP Hồ Chí Minh

 77.0%

 80.7%

 84.6%

 87.9%

 90.0%

 3

An Giang

 70.5%

 76.0%

 81.5%

 86.2%

 90.0%

 4

Bà Rịa- Vũng Tàu

 74.8%

 78.0%

 82.0%

 86.1%

 90.0%

 5

Bc Liêu

 72.0%

 76.2%

 80.8%

 85.2%

 90.0%

 6

Bc Giang

 78.8%

 81.6%

 84.5%

 87.3%

 90.0%

 7

Bắc Kn

 93.9%

 94.5%

 95.0%

 95.4%

 95.8%

 8

Bắc Ninh

 81.0%

 83.3%

 85.6%

 87.8%

 90.0%

 9

Bến Tre

 75.2%

 79.0%

 82.8%

 86.5%

 90.0%

 10

Bình Dương

 78.6%

 81.8%

 84.7%

 87.5%

 90.0%

 11

Bình Đnh

 75.8%

 79.6%

 83.3%

 86.8%

 90.0%

 12

Bình Phước

 73.8%

 78.0%

 82.2%

 86.2%

 90.0%

 13

Bình Thun

 68.5%

 75.0%

 81.0%

 86.0%

 90.0%

 14

Cà Mau

 75.0%

 79.2%

 83.3%

 86.8%

 90.0%

 15

Cao Bng

 93.3%

 94.0%

 94.7%

 95.3%

 96.0%

 16

Cn Thơ

 74.5%

 78.8%

 82.5%

 86.2%

 90.0%

 17

Đà Nng

 94.0%

 95.0%

 95.5%

 96.0%

 96.5%

 18

Đăk Lăk

 78.5%

 81.6%

 84.5%

 87.3%

 90.0%

 19

Đăk Nông

 79.0%

 81.8%

 84.6%

 87.3%

 90.0%

 20

Điện Biên

 97.5%

 97.8%

 98.1%

 98.3%

 98.5%

 21

Đồng Nai

 73.6%

 78.2%

 82.3%

 86.5%

 90.0%

 22

Đồng Tháp

 70.0%

 75.8%

 81.2%

 85.8%

 90.0%

 23

Gia Lai

 76.8%

 80.2%

 83.5%

 86.8%

 90.1%

 24

Hà Giang

 97.0%

 97.3%

 97.5%

 97.8%

 98.2%

 25

Hà Nam

 75.2%

 78.8%

 82.6%

 86.3%

 90.0%

 26

Hà Tĩnh

 77.5%

 80.6%

 83.8%

 87.0%

 90.0%

 27

Hải Dương

 79.5%

 82.0%

 84.6%

 87.3%

 90.0%

 28

Hải Phòng

 75.8%

 80.0%

 83.6%

 86.8%

 90.0%

 29

Hậu Giang

 73.2%

 77.8%

 82.2%

 86.1%

 90.0%

 30

Hoà Bình

 89.8%

 91.1%

 92.3%

 93.2%

 93.8%

 31

Hưng Yên

 75.5%

 79.8%

 83.5%

 86.8%

 90.0%

 32

Khánh Hoà

 75.0%

 79.2%

 83.5%

 87.0%

 90.0%

 33

Kiên Giang

 68.0%

 74.5%

 80.2%

 85.5%

 90.0%

 34

Kon Tum

 85.7%

 86.8%

 88.1%

 89.3%

 90.3%

 35

Lai Châu

 93.2%

 94.5%

 95.2%

 96.0%

 96.8%

 36

Lạng Sơn

 89.0%

 90.0%

 91.0%

 92.0%

 92.6%

 37

Lào Cai

 98.5%

 98.6%

 98.7%

 98.8%

 98.8%

 38

Lâm Đng

 72.5%

 77.8%

 82.6%

 86.3%

 90.0%

 39

Long An

 75.0%

 78.8%

 82.5%

 86.3%

 90.0%

 40

Nam Đnh

 73.8%

 78.0%

 82.1%

 86.2%

 90.0%

 41

Nghệ An

 81.0%

 83.8%

 86.1%

 88.2%

 90.0%

 42

Ninh Bình

 75.0%

 78.8%

 82.5%

 86.2%

 90.0%

 43

Ninh Thun

 75.0%

 78.8%

 82.7%

 86.5%

 90.0%

 44

Phú Th

 81.0%

 83.8%

 86.3%

 88.3%

 90.0%

 45

Phú Yên

 76.5%

 80.2%

 83.5%

 86.8%

 90.0%

 46

Quảng Bình

 82.8%

 84.8%

 86.6%

 88.3%

 90.0%

 47

Quảng Nam

 89.0%

 89.5%

 90.0%

 91.0%

 92.0%

 48

Quảng Ngãi

 81.6%

 83.8%

 85.8%

 88.0%

 90.0%

 49

Quảng Ninh

 82.0%

 83.8%

 86.0%

 88.0%

 90.0%

 50

Quảng Trị

 81.2%

 83.6%

 85.8%

 88.0%

 90.0%

 51

Sóc Trăng

 89.8%

 90.1%

 90.5%

 90.8%

 91.0%

 52

Sơn La

 94.0%

 94.3%

 94.7%

 95.1%

 95.7%

 53

Tây Ninh

 72.5%

 77.0%

 81.3%

 85.5%

 90.0%

 54

Thái Bình

 77.0%

 80.3%

 83.5%

 86.8%

 90.0%

 55

Thái Nguyên

 97.5%

 97.8%

 98.1%

 98.2%

 98.5%

 56

Thanh Hóa

 79.5%

 82.3%

 84.9%

 87.5%

 90.0%

 57

Thừa Thiên- Huế

 89.0%

 89.5%

 89.8%

 90.2%

 90.5%

 58

Tiền Giang

 71.5%

 76.5%

 81.3%

 85.8%

 90.0%

 59

Trà Vinh

 83.0%

 84.8%

 86.5%

 88.3%

 90.0%

 60

Tuyên Quang

 93.7%

 94.3%

 95.0%

 95.6%

 96.1%

 61

Vĩnh Long

 71.3%

 76.5%

 81.0%

 85.5%

 90.0%

 62

Vĩnh Phúc

 75.1%

 79.3%

 82.8%

 86.5%

 90.0%

 63

Yên Bái

 87.8%

 88.8%

 89.5%

 90.0%

 90.5%

 Cộng các tỉnh

 79.0%

 82.2%

 85.2%

 88.1%

 90.7%

  

  

  

  

  

 Tag: 1167 28/6/2016