QUYẾT ĐỊNH 204/QĐ-VKSTC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 204/QĐ-VKSTC Hà Nội, ngày 01tháng 6 năm 2017

  

  

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời

 trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp

  

  

  

 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

  

 Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

 Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015;

 Căn cứ Bộ luật tố tụng hành chính năm 2015;

 Căn cứ Luật thi hành án dân sự (sửa đổi) năm 2014;

 Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2011;

 Căn cứ Quy định tạm thời số 01/QyĐ-VKSTC ngày 03/4/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ký văn bản thuộc thẩm quyền của VKSND tối cao;

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

  

 QUYẾT ĐỊNH:

  

 Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này là 185mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, gồm:

  1. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình: 42 mẫu thay thế mẫu văn bản tố tụng trong kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 566/2012/QĐ-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: 36 mẫu thay thế mẫu văn bản tố tụng trong kiểm sát giải quyếtcác vụ án hành chínhban hành kèm theo văn bản số 2766/V12, ngày 08/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;22 mẫu công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc phá sản theo Luật phá sản năm 2014; 07 mẫu kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;
  3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: 36 mẫu thay thế mẫu văn bản tố tụng trong kiểm sátthi hành án dân sựban hành kèm theo Quyết định số 156/2004/QC-KSTHA ngày 11/12/2004của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  4. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: 42 mẫuthay thế mẫu văn bản tố tụng trong kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2012của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự; Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao;Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG
– Như Điều 3 (để t/h);  
– Lãnh đạo VKSND tối cao;  
– Lưu: VT, TMTH. Đã ký
   
   
   
  Lê Minh Trí

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 01/06/2017