QUYẾT ĐỊNH 3955/QĐ-BYT

 BỘ Y TẾ
——–

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 3955/QĐ-BYT

 Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

  

 QUYẾT ĐỊNH

 BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Căn cứ Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

 Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

 Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản họp thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao thuốc, vật tư, hóa chất, điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  

 

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KH-TC.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Xuyên

  

 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

 VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1 Phụ lục 1: Chẩn đoán hình ảnh BV Bạch Mai
2 Phụ lục 2: Các thủ thuật và dịch vụ nội soi Bạch Mai
3 Phụ lục 3: Y học cổ truyền BV Y học cổ truyền
4 Phụ lục 4: Hồi sức tích cực Bạch Mai
5 Phụ lục 5: Nội khoa Bạch Mai
6 Phụ lục 6: Da liễu BV Da liễu
7 Phụ lục 7: Nội tiết BV Nội tiết
8 Phụ lục 8: Ngoại khoa BV Việt Đức
9 Phụ lục 9: Phụ sản BV Phụ sản
10 Phụ lục 10: Mắt BV Mắt
11 Phụ lục 11: Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng
12 Phụ lục 12: Răng Hàm Mặt BV Răng Hàm Mặt
13 Phụ lục 13: Phục hồi chức năng BV Bạch Mai
14 Phụ lục 14: Bỏng Viện bỏng
15 Phụ lục 15: Ung bướu BV K
16 Phụ lục 16: PT nội soi BV Nhi
17 Phụ lục 17: Gây mê Viện bỏng
18 Phụ lục 18: Huyết học truyền máu Viện HHTM
19 Phụ lục 19: Xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, giải phẫu bệnh Bạch Mai
20 Phụ lục 20: Thăm dò chức năng và một số dịch vụ khác Bạch Mai

  

  

  

  

 Tag: 22/9/2015