QUYẾT ĐỊNH 437/QĐ-BYT

 BỘ Y TẾ
——

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 437/QĐ-BYT

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002

  

 QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH, HUYỆN, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TRẠM Y TẾ XÃ VÀ TÚI Y TẾ THÔN BẢN

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Ông, Bà: Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Vụ trưởng Vụ Điều trị – Bộ Y tế,

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Nay ban hành Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản.

 Điều 2.

 1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào bản Danh mục trang thiết bị y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định này để lập dự án đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị y tế hàng năm.

 2. Thủ trưởng y tế Ngành căn cứ vào Danh mục trang thiết bị y tế quy định tại Điều 1 của Quyết định này để lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của ngành.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1419/BYT-QĐ ngày 23/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã.

 Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Điều trị, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch và các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  

 

 Nơi nhận:
– VP. Chính phủ (thay báo cáo)
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra Bộ Y tế;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
– Y tế các ngành, TCty TBYTVN, TCty Dược VN;
– Lưu TTB, ĐTr, Pháp chế;
– Lưu trữ

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

 Lê Ngọc Trọng

  

  

  

  

  

 Tag: 437 20/2/2002