QUYẾT ĐỊNH 5084/QĐ-BYT

 BỘ Y TẾ
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 5084/QĐ-BYT

 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

  

 QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

 Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo him y tế;

 Căn cứ Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong bảo hiểm y tế;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo him y tế,

 QUYT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã Danh mục dùng chung (phiên bản số 2) đ làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo him xã hội và các đơn vị liên quan (bãi bỏ bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 1).

 Điều 2. Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 2) dùng để thống nhất ngữ nghĩa của dữ liệu hoặc thông tin, bảo đảm liên thông phần mềm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo him xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc, gồm các danh mục (phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế):

 1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật;

 2. Danh mục thuốc tân dược;

 3. Danh mục vật tư tiêu hao;

 4. Danh mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

 5. Danh mục bệnh y học cổ truyền;

 6. Danh mục bệnh theo ICD X;

 7. Danh mục máu và chế phẩm máu;

 8. Danh mục cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

 

 Nơi nhận:
– Như Điều 4,
– BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Các đ/c Thứ tr
ưởng Bộ Y tế;
– Ban chỉ đạo QG về CNTT;
– Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
– S
 Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BH, VPĐP về CNTT.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Phạm Lê Tuấn

  

  

  

  

 Tag: 5084 5084/qđ-byt 5084/byt-qđ 5084/byt-bh