QUYẾT ĐỊNH 55/2016/QĐ-UBND

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 55/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

  

 QUYẾT ĐỊNH

 Về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố

 _______________________________

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

 Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

 Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

 Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

 Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

 Căn cứ Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

 Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

 Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 8213/TTrLN: TC-NN&PTNT ngày 19/12/2016 và Văn bản thẩm định số 2586 ngày 26/12/2016 của Sở Tư pháp.

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Quy định giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố (phụ lục chi tiết kèm theo).

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố về mô hình tổ chức thực hiện giá dịch vụ công ích đồng bộ, báo cáo UBND Thành phố.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Tổ hợp tác dùng nước; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Doãn Toản

  

  

  

  

  

 Tag: quyết định 55