Quyết định thành lập tổ công tác thư viện

Quyết định thành lập tổ công tác thư viện

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Quảng Phong                               Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Số:     /QĐ- HT                                          Quảng Phong, ngày     tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/V thành lập tổ cộng tác viên Thư viện)

Năm học: 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG PHONG

 

Căn cứ vào mục 1 Điều 19 nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường  THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ- BGD ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ- BGD ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm các lớp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Nay thành lập tổ cộng tác viên Thư viện trường học năm học 2018-2019 gồm các ông bà có tên sau đây: (có danh sách kèm theo).

           Điều 2. Cán bộ phụ trách thư viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện từ đầu năm học, tham mưu với tổ trưởng để cũng cố, phát triển thư viện nhà trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong tổ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh trong trường.

          Điều 3. Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU  TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT

Trần Nhật Thu

 

 

DANH SÁCH TỔ CỘNG TÁC VIÊN THƯ VIỆN

Năm học : 2018-2019

( Kèm theo QĐ số     /QĐ ngày 20/9/2018 của Hiệu trưởng)

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Hoài Thương P Hiệu trưởngQuản lý HĐ NGLL  Tổ trưởng Quản lý mọi hoạt động
2 Trần Thị Hoa Phượng NV Thư viện Tổ phó
3 Đoàn Thị Thúy Lan TPT Tổ viên
4 Thái Thị Huyền Trang Học sinh lớp 9A Tổ viên
5  Phạm Thị Kiều Vy Học sinh lớp 9B Tổ viên
6 Nguyễn Nhật Linh Học sinh lớp 8A Tổ viên
7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Học sinh lớp 8B Tổ viên
8 Bùi Thị Hiền Học sinh lớp 7A Tổ viên
9 Nguyễn Thị Lan Hương Học sinh lớp 7B Tổ viên
10 Phạm Nguyễn Ngọc Dung Học sinh lớp 6A Tổ viên
11 Nguyễn Thị Như Nguyệt Học sinh lớp 6B Tổ viên
12 Thái Thị Ánh Tuyết Học sinh lớp 6C Tổ viên

 

 

Tag: tiểu học