Quyết định thành lập phòng hành chính nhân sự

Quyết định thành lập phòng hành chính nhân sự

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 65/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2002 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN VÀ PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU, TRÊN CƠ SỞ TÁCH PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC VÀ TÀI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Phòng chống lụt bãovà Quản lý đê điều trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 178/ NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các phòng và Thanh tra chuyên ngành thuộc cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tại Tờ trình số 232/PCLB ngày 24/5/2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Hành chính – Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và tài vụ.

Điều 2. Giao cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều quy định cụ thể chức năng nhiệm, vụ, quyền hạn và biên chế của hai phòng: Tài chính – Kế toán và Hành chính – Tổ chức (trong biên chế của Cục đã được Bộ giao).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 178 NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lê Huy Ngọ

 

 

 

Tag: tổng hợp mới bản đồ nhà nước học viện quốc gia ban chỉ đạo cải cách thức tục doanh nào lượng