Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

1. Sản phẩm của ngành GTVT – giao thông vận tải là

A. sự chuyên chở lương thực, thực phẩm và các sp CN.

B. sự chuyên chở hành khách khắp mọi nơi trên đất nước.

C. sự vận chuyển người và hàng hóa.

D. khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển

⇒ C. sự vận chuyển người và hàng hóa.

Tag: được tính bằng gì