Thanh Hóa – Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI (23/10/2013)

Ngày 14/10/2013, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết và các Kết luận của Ban Chấp hành TW7 (Khóa XI) tới toàn thể Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Đình Xinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của 5 Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI bao gồm: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận số 62-KL/TW về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị TW 7 (khóa XI), các nội dung vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Đồng thời, đồng chí Vũ Đình Xinh đã quán triệt: trên cơ sở các nội dung đã học tập, đặt ra yêu cầu với toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở Tài nguyên và Môi trường phải nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị, kết hợp nghe, thảo luận tại hội nghị với từ nghiên cứu để hiểu rõ những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, vận dụng thực tiễn công việc, nghiêm túc viết bài thu hoạch, tham gia cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xúc tiến xây dựng Chương trình hành động thực hiện cụ thể để đưa các nội dung Nghị quyết, Kết luận vào thực tiễn cuộc sống.
Với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã quán triệt sâu sắc, nắm vững mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XI, từ đó thống nhất cao về nhận thức, ý chí, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận hiệu quả./.

 Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí  Vũ Đình Xinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc và giới thiệu, quán triệt một số nội dung của Nghị quyết TW7, khóa XI

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

Tag: 11 3/6/2013