THÀNH LẬP CÔNG TY MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

 THÀNH LẬP CÔNG TY MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

 Đã có rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã thực hiện đầu tư chứng khoán thành công nhờ có sự trợ giúp của các công ty môi giới chứng khoán. Vậy công ty môi giới chứng khoán là gì, để thành lập công ty môi giới chứng khoán cần lưu ý những vấn đề gì. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thành lập công ty môi giới chứng khoán.

 Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty môi giới chứng khoán

 Luật chứng khoán

 Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán

 Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán

 tiếng  anh  việt  nam  chọn  phí  hcm  hà  tốt  ở  quốc  tế  ssi  uy  tín  top  vndirect  10

 Mã ngành nghề khi thành lập công ty môi giới chứng khoán

    661     Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
      6611 66110 Quản lý thị trường tài chính
      6612 66120 Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
      6619 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

 Công ty môi giới chứng khoán là gì ?

 Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng. Như vậy, công ty môi giới chứng khoán là công ty được thành lập để cung cấp hoạt động môi giới, làm trung gian mua bán chứng khoán. Môi giới chứng khoán là một hoạt động thuộc nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán.

 Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

 Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bao gồm:

 – Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;

 – Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

 – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

 – Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

 tiếng  anh  việt  nam  chọn  phí  hcm  hà  tốt  ở  quốc  tế  ssi  uy  tín  top  vndirect  10

 Thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán bao gồm:

 – Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

 – Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

 – Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng.

 – Danh sách dự kiến Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

 – Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân.

 – Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốn từ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

 – Dự thảo Điều lệ công ty.

 – Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

 Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán

 – Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 – Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đề nghị người đại diện trong số thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập hoặc người dự kiến được bổ nhiệm, tuyển dụng làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của tổ chức đề nghị cấp giấy phép giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản.

 Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi thành lập công ty môi giới chứng khoán:

 – Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

 – Việc công bố Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi thành lập công ty môi giới chứng khoán bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 + Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

 + Địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

 + Số Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp, các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện;

 + Vốn điều lệ;

 + Người đại diện theo pháp luật.

 Trên đây là một số quy định về thành lập công ty môi giới chứng khoán để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty môi giới chứng khoán tham khảo.