Thành lập hội đồng tuyển sinh

  Thành lập hội đồng tuyển sinh

       PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG MN CẨM TÂY                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:      /QĐ-MNCT                                         Cẩm Tây, ngày 15  tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào mầm non

Trường MN Cẩm Tây – Năm học 2014-2015

––––––––––––––––––––––––––––

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN CẨM TÂY

          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ nhu cầu tuyển sinh năm học 2014 – 2015 của trường mầm non Cẩm Tây,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập hội đồng tuyển sinh vào mầm non năm học 2014-2015 tại trường mầm non Cẩm Tây gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Bà Ngô Thị Tươi, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;
  2. Bà Đinh Thị Chí Quỳnh, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;
  3. Bà Đặng Thị Hồng Hải, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;
  4. Bà Trần Thị Cúc, Thư ký hội đồng, Thư ký;
  5. Bà Đỗ Thị Bích Nguyệt, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Ủy viên;
  6. Bà Phạm Thị Phương Mai, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Ủy viên;
  7. Bà Đinh Thị Thơm, Tổ trưởng chuyên môn, Ủy viên;
  8. Bà Trần Thị Nhung, Bí thư đoàn TN, Ủy viên;

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả để xét tuyển trẻ vào trường mầm non đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GDĐT;

– Như Điều 3;

– Lưu: VT.

                                                                                               Ngô Thị Tươi

tag: lớp   6   đại   10   tờ   trình   cao   mẫu   đội   giỏi