Thành viên độc lập trong công ty cổ phần

Cơ cấu của công ty cổ phần sẽ có 2 dạng

Dạng 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Dạng 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty

Có thể thấy dưới dạng 2 sẽ xuất hiện thành viên độc lập  trong công ty cổ phần

Quy định pháp luật về thành viên độc lập

thành viên độc lập trong công ty cổ phần do đại hội đồng cổ đông bầu ra miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều kiện để trở thành thành viên độc lập của công ty cổ phần như sau:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp 2014:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Thành viên độc lập cũng có những quyền và nghĩa vụ giống như thành viên Hội đồng quản trị thông thường:Căn cứ Điều 13 Thông tư 121/2012/TT-BTC:

 

 

 

Tag: hđqt gì