Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL của Bộ văn hóa thể thao và du lịch

 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 ___________

 Số: 06/2020/TT-BVHTTDL

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

 Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020

                                                                            

 THÔNG TƯ

 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 ___________________

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

 Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 1. Thông tư liên bộ số 97TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch – Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng.

 2. Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2002 của liên Bộ Văn hóa Thông tin – Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên bộ số 97TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch – Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng.

 3. Quyết định số 41/2002/QĐ-BVHTT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế về hoạt động triển lãm.

 4. Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

 5. Quyết định số 1058/2007/QĐ-UBTDTT ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Danh mục các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại Đại hội Olympic (Các môn thể thao nhóm I).

 Điều 2Hiệu lực thi hành

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

 Điều 3Trách nhiệm thi hành

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

 – Thủ tướng Chính phủ;

 – Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 – Văn phòng Chính phủ;

 – Tòa án nhân dân tối cao;

 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 – Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;

 – Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

 – Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

 – Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

 – Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;

 – Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

 – Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

 – Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL;

 – Lưu: VT, PC, QC(20).

 BỘ TRƯỞNG

 Nguyễn Ngọc Thiện