Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 27/2019/TT-BGDĐT

 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 THÔNG TƯ

 QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHÍNH GHI TRÊN VĂN BẰNG VÀ PHỤ LỤC VĂN BẰNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

 Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh

 Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

 2. Đối tượng áp dụng

 Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.

 Điều 2. Nội dung chính ghi trên văn bằng

 1. Tiêu đề:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương).

 3. Ngành đào tạo.

 4. Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng.

 5. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

 6. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

 7. Hạng tốt nghiệp (nếu có).

 8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

 9. Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định;

 10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

 Điều 3. Nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng

 1. Thông tin về người được cấp văn bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh.

 2. Thông tin về văn bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

 3. Thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có): tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp. Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.

 4. Thông tin kết nối với văn bằng: mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng.

 Điều 4. Nội dung khác ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

 1. Cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

 2. Cơ sở giáo dục đại học tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng phù hp với quy định của pháp luật.

 3. Ngôn ngữ ghi trên phụ lục văn bằng thực hiện như ghi trên văn bằng.

 Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ; Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ.

 3. Chánh Văn phòngCục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; gm đốc đại học, học viện; hiệu tởng trưng đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– UBVHGDTNTNNĐ của QH;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– 
Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND c
ác tnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công 
báo;
– Ki
ểm toán nhà nưc;
– Như Điều 5;
– C
ng TTĐT Bộ GDĐT;
– L
ưu: VT, QLCL, PC.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Hữu Độ