Thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp

Một trong những phương thức để chủ sở hữu công ty, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ đông công ty cổ phần rút vốn khỏi công ty đó là bán phần vốn góp/ cổ phần của mình trong doanh nghiệp cho thành viên/cổ đông công ty hoặc bán cho cá nhân, tổ chức khác bên ngoài doanh nghiệp.

Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty khi có thành viên/cổ đông công ty chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của mình trong doanh nghiệp.

  1. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tnhh một thành viên

Công ty tnhh 1 tv do một cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập và là chủ sở hữu của công ty. Do đó, khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty tnhh mtv thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng vốn góp cho một cá nhân, tổ chức thì công ty cần làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng vốn góp cho nhiều cá nhân, tổ chức khác thì công ty cần làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty tnhh hai thành viên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần.

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng vốn góp cho một cá nhân, tổ chức thì công ty cần làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên như sau:

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1tv do chuyển nhượng vốn góp bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty tnhh một  thành viên có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty một thành viên hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng đăng ký doanh nghiệp cho công ty tnhh mtv với thông tin chủ sở hữu đã được thay đổi.

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng vốn góp cho nhiều cá nhân, tổ chức thì công ty cần làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh một thành viên quý khách hãy tham khảo tại các bài viết về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Luật DeHa.

  1. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên có thể chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức là thành viên của công ty hoặc cho cá nhân, tổ chức khác bên ngoài công ty. Khi thành viên công ty chuyển nhượng vốn góp, công ty cần làm thủ tục thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh 2 thành viên.

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ( theo mẫu );

– Bản sao Biên bản họp HĐTV và Quyết định của HĐTV về việc thay đổi thành viên công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  của thành viên mới là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Quy trình thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng phần vốn góp

Công ty tnhh 2 tv trở lên nộp hồ sơ thay đổi thành viên đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty tnhh 2 thành viên trở lên có trụ sở. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  1. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Theo quy định của nghị định 108/2018/NĐ-CP thì công ty cổ phần chỉ làm thủ tục thay đổi cổ đông công ty trong trường hợp cổ đông công ty không góp đủ vốn trong thời hạn theo quy định, các trường hợp thay đổi cổ đông khác, công ty cổ phần không cần làm thủ tục thay đổi cổ đông công ty.

Như vậy, trường hợp công ty cổ phần có cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân, tổ chức khác không cần làm thủ tục thay đổi cổ đông công ty. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần chỉ cần làm các giấy tờ như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

Lưu ý: Khi chuyển nhượng cổ phần, cổ đông chuyển nhượng cổ phần có nghĩa vụ phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần  theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

Tag: vào tncn mẹ ở mẫu hạch toán kiện 100 1tv bằng sử dụng đất tiền mặt tài sản phiếu con bước sổ thế nào tỷ điểm liên gian gọi gì xác hạch toán vào liên kết bằng tỷ kiện phiếu con mẫu cam cách nghiệm mở điểm mẹ sổ xác nguyên tắc tài sản xe đơn tiền mặt lâu đề bạn 3500 lại thế nào chưa đòi hỏi 573 lừa nên việt nam shine giá cán bộ chi phí lãi vay thêm nhánh tncn cty mẫu họp thỏa tiến độ ban cách gian kiện toán tỷ lại nguyên tắc chế tăng vào thêm điểm liên giữa hạch 200 bốn ba hải tuấn thìn cùng mẹ vấn đề thừa ở thế nghĩa vụ yêu cầu lãi cứu vào bằng tài sản tỷ mẫu thỏa