Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

  1. Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lưu hành mỹ phẩm(CFS), bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;

– Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận (bản sao có đóng dấu của thương nhân đề nghị cấp CFS).

Giấy phép lưu hành mỹ phẩm

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành mỹ phẩm

Việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành mỹ phẩm (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Chương II Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, ngoài ra:

– Mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

– Thương nhân xuất khẩu phải đăng ký hồ sơ thương nhân tại Sở Y tế nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm và làm thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa mỹ phẩm xuất khẩu.

– Mỗi CFS được cấp cho 01 hoặc nhiều sản phẩm (mẫu CFS theo Phụ lục số 12-MP) và có giá trị hiệu lực trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp.

– Phí, lệ phí cấp CFS thực hiện theo quy định hiện hành (Phí, lệ phí cấp CFS tính theo sản phẩm ứng với 01 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận).

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý CFS đối với mỹ phẩm xuất khẩu được sản xuất trên địa bàn (nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm).

Trên đây là thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phầm để các doanh nghiệp thực hiện khi có nhu cầu xin cấp giấy phép lưu hành mỹ phẩm