Thủ tục mở cửa hàng trực thuộc công ty

Thủ tục mở cửa hàng trực thuộc công ty

Để mở cửa hàng trực thuộc công ty, công ty có thể lựa chọn một trong hai hình thức đó là chi nhánh khi công ty mở cửa hàng có địa chỉ khác tỉnh, thành phố nơi công ty có địa chỉ trụ sở hoặc mở địa điểm kinh doanh khi mở cửa hàng cùng trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi công ty có trụ sở.

Thủ tục mở cửa hàng khác tỉnh, thành phố nơi công ty có trụ sở ( mở chi nhánh của công ty)

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật kí)
  • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)
  • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh:
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty

Công  ty nộp  hồ sơ thành  lập chi nhánh tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh – cửa hàng của công ty có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh của công ty.

Thủ tục mở cửa hàng của công ty trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố nơi công ty có trụ sở ( địa điểm kinh doanh của công ty)

Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh của công ty bao gồm:

  • Thông  báo lập địa điểm kinh doanh
  • Văn bản ủy quyền cho  người thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Trong thời hn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu mở cửa hàng trực thuộc công ty hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

 tag: ở   thêm   muốn   nên   hay chuỗi   vũng   tàu   cách   tự   tạp   hóa