Thủ tục thành lập công ty cổ phần

  1. Quy định về công ty cổ phần

Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
  • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
  • Quy định về công ty cổ phần
  1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

  1. Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp lệ phí theo quy định.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Bước 2: Sau  khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và thông báo mẫu dấu đến Phòng đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ thuế ban đầu đến cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục thành lập công ty cổ phần để các cá nhân, tổ chức tham khảo để có thể tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần được thuận tiện.