Tiếng anh pháp lý sở hữu trí tuệ

Tiếng anh pháp lý sở hữu trí tuệ

Các bạn có thể tham khảo các thuật ngữ pháp lý về sở hữu trí tuệ tại:

luat.donga.edu.vn/thong-tin-bai-viet/cac-thuat-ngu-trong-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue–phan-2–19134

fdvn.vn/hinh-anh/tieng-anh-phap-ly-ky-8-cac-thuat-ngu-trong-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue/

www.businessenglishpod.com/vi/2016/06/09/vv-49-legal-english-vocabulary-intellectual-property-law-1/

quyền tác giả tiếng anh là gì : copyright