Tìm Hiểu Về Ủy Nhiệm Lập Hóa Đơn

 Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn có những thủ tục gì.

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập hóa đơn

 – Trình tự thực hiện:

 + Bước 1:

 • Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba (bên nhận ủy nhiệm) lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và phải gửi Thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. Thời hạn gửi Thông báo ủy nhiệm chậm nhất là 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.

 Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ được ủy nhiệm lập hoá đơn để người mua hàng hoá, dịch vụ được biết.

 • Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hoá đơn, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ.

 + Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

 – Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

 – Thành phần, số lượng hồ sơ:

 + Hồ sơ gồm:

 • Văn bản ủy nhiệm, Thông báo ủy nhiệm.
 • Văn bản chấm dứt ủy nhiệm và Thông báo hết thời hạn hủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm (trong trường hợp chấm dứt ủy nhiệm).

 + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 – Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

 – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ quan thu phí/lệ phí; Tổ chức/người được ủy nhiệm.

 – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

 – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

 – Lệ phí (nếu có): Không.

 – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định mẫu.

 – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

 – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 153/2012/TT-BTC

Trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập hóa đơn

 – Lập văn bản xác nhận việc ủy nhiệm giữa 2 bên theo đầy đủ nội dung như mẫu (ở dưới).
– Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin sau:
+ Thông tin về hóa đơn ủy nhiệm
+ Mục đích của việc ủy nhiệm
+ Thời hạn của việc ủy nhiệm
+ Ghi rõ tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.
– Gửi thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực của mình chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.
– Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoăc chấm dứt trước thời hạn thì 2 bên phải xác định bằng văn bản.
– Tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm.
– Thực hiện báo cáo việc sử dụng hóa đơn hàng quý theo quy định.

Trách nhiệm của bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

– Thực hiện việc lập hóa đơn cho bên ủy nhiệm theo quy định
–  Gửi thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực của mình chậm nhất là ba (03) ngày trước khi lập hóa đơn.
– Niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.
– Khi hết thúc thời gian ủy nhiệm thì phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.
– Tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm.

Những lưu ý khi ủy nhiệm lập hóa đơn

– Nội dung của văn bản ủy nhiệm phải có đầy đủ các nội dung như trên.
– Bên nhận uỷ nhiệm không phải đóng dấu vào chỉ tiêu “người bán hàng” trên hóa đơn.
– Đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
– Bên nhận ủy nhiệm được bắt đầu xuất hóa đơn từ ngày ghi trong văn bản ủy nhiệm.
– Bên ủy nhiệm lập hóa đơn chịu trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.
– Không được uỷ nhiệm việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân không kinh doanh.
– Với các đơn vị, chi nhánh không có chức năng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì không được quyền nhận ủy quyền lập hóa đơn.

Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 Hà Nội, ngày… tháng …năm 2015

  

  

 GIẤY ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

  

        – Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

        – Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

        – Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014

  

 Chúng tôi gồm:

  

 BÊN ỦY NHIỆM (BÊN A):

 – Ông (bà):

 – Chức vụ:

 – Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày       /       /             , tại

 – Đại diện cho:

 – Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):

 – Điện thoại: Fax:

 – Tài khoản:    tại Ngân hàng:

 – Mã số thuế:

  

 BÊN NHẬN ỦY NHIỆM (BÊN B):

 – Ông (bà):

 – Chức vụ:

 – Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày       /       /             , tại

 – Đại diện cho:

 – Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):

 – Điện thoại: Fax:

 – Tài khoản:    tại Ngân hàng:

 – Mã số thuế:

  

 Hai bên thống nhất về việc ủy nhiệm lập hóa đơn như sau:

  

 – Bên A ủy nhiệm cho bên B lập hóa đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  

 Hóa đơn giá trị gia tăng có ký hiệu TU/11P với số lượng 50 tờ từ số 0000001 đến 0000050

  

 Hóa đơn được bên A giao trực tiếp cho bên B bằng bản cứng và có biên bản giao nhận có sự xác nhận của 2 bên.

  

 Thời gian ủy nhiệm từ ngày ………. đến ngày…………

  

 Hóa đơn ủy nhiệm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đúng quy định

  

  

            BÊN NHẬN ỦY NHIỆM                                                         BÊN ỦY NHIỆM

 (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)

  

 Tag: sao