Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014

Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014

Điều lệ công ty được coi là ” luật riêng” của doanh nghiệp. Khi xây dựng điều lệ công ty cần lưu ý có những quy định mà đã được quy định cứng tại Luật doanh nghiệp thì điều lệ công ty không được trái với quy định đó, những vấn  đề mà luật doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tự quy định thì doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể tự quy định trong điều lệ của công ty.

Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Điều lệ công ty như sau:

Điều 25. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………

 • Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày …..…../………/
 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

ĐIỀU 1: HÌNH THỨC, TÊN GỌI VÀ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY.

………………………… thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 1. Tên công ty:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: ………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………

Tên công ty viết tắt:

 1. ……………………………………………….

Điện thoại:     ………………………………….

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lập hay huỷ bỏ chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

ĐIỀU 2: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH.

Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

ĐIỀU 3: VỐN ĐIỀU LỆ.

Vốn điều lệ của công ty: …………………. đồng (……………đồng Việt Nam)

Trong đó:

Vốn bằng tiền là: …………………… đồng (………………. đồng Việt Nam)

Vốn bằng tài sản là: .

– Số cổ phần: …………… cổ phần

– Loại cổ phần:

 • Cổ phần phổ thông: ………..cổ phần

+Cổ phần ưu đãi: ………….

 • Mệnh giá cổ phần: ………….. đồng.

Các cổ đông đã mua toàn bộ số cổ phần của công ty.

ĐIỀU 4: CƠ CẤU VÀ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN.

 1. Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty:
TT Họ và tên Chức vụ Loại cổ phần Số cổ phần Giá trị cổ phần

(đồng)

Tỷ lệ

(%)

1   Cổ đông sáng lập Cổ phần phổ thông
2  

 

Cổ đông sáng lập Cổ phần phổ thông
3   Cổ đông sáng lập Cổ phần phổ thông
Tổng cộng:    100
 1. Tài sản góp vốn: Tiền VNĐ
 2. Thời hạn góp vốn: ……../……/
 3. Vốn điều lệ công ty có thể được góp bằng tiền, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác.

ĐIỀU 5: TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ.

 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty nếu thấy cần thiết thông qua việc: tích luỹ lợi nhuận mà Công ty thu được, các cổ đông đầu tư vốn bổ sung, phát hành thêm cổ phiếu gọi thêm các cổ đông mới.
 2. Công ty giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

-Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

-Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp 2014.

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

ĐIỀU 6: CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY

ĐIỀU 7:…………………………………………….

ĐIỀU 8: …………………………………………..

 

TAG: tnhh   gì   ai   song   ngữ   đóng   dấu   2019   vinamilk   nào   nhất   2018   anh   amc   nộp   vệ   word   bibica   hiểm   bắt   buộc   bưu   bìa   2005   file   coteccons   doc   tv   fpt   flc   form   để   làm   ngắn   gọn   trung   đơn   giản   hiệu   lực   hàng   hải   nam-ctcp   vô   2017   in   english   nháy   trang   chứng   khoán   ssi   vndirect   thay   trước   riêng   ngoài   du   lịch   mtv   niêm   yết   novaland   nhiều   nhật   nhà   quan   thẩm   phê   duyệt   tập   đoàn   hòa   quỹ   trọng   chế   ree   xổ   đường   sắt   2016   2010   thương   mại   dịch   vận   tải   vingroup   vinaconex   viễn   mobifone   xanh   xuất   nhập   khẩu   sao   y   2015   2012   pdf   download   biểu   tnhh   dự   download   anh   gì   2017   2013   2005   2015   2018   2019   tải   biểu   ai   nhất   song   ngữ   chúng   ngắn   gọn   2016   đơn   giản   bìa   moi   nhat   phụ   lục   đóng   dấu   bảng   nhà   làm   mtv   cách   nào   dịch   thế   tieng   hiểm   sổ   trang   đẹp   tv   chứng   khoán   thay   cp   doc   áp   thay   tnhh   cách   phụ   lục   biên   họp   tờ   sao   nghị   nào   kiện   dự   download   thương   mại   nhất   anh   gì   2018   mau   chúng   2005   chỉnh   mtv   báo   tải