Home / Tổng hợp / Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Cá nhân, tổ chức có thể lập hợp đồng dịch vụ pháp lý theo mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý dưới đây:

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ……………………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:0103/………

 

 • Căn cứ Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ của các bên.

Hôm nay, ngày    tháng   năm 20, tại …………, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Họ và tên:                                                      Giới tính:

Sinh ngày:                 Dân tộc:                     Quốc tịch:

Thẻ căn cước công dân số:                                     Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

BÊN B:

Trụ sở chính:

Văn phòng giao dịch:

Điện thoại:

Email:

Đại diện:        Chức danh:

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG:

 • Bên A thuê bên B tư vấn và trực tiếp thực hiện:
 1. Toàn bộ các công việc, thủ tục, hồ sơ để tiến hành thành lập doanh nghiệp cho bên A.
 2. Thay mặt bên A làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho bên A.
  • Bên B có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc quy định tại:
 3. Tiết a) khoản 1.1 Điều này trong thời hạn 01 ngày (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định của Pháp luật), kể từ ngày ký Hợp đồng này.
 4. Tiết b) khoản 1.1 Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết theo quy định của Pháp luật và thời gian bên A chậm trễ thực hiện nghĩa vụ) kể từ ngày bên A đồng ý ký, đóng dấu (nếu có) vào các tài liệu, thủ tục trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho bên A, do bên B tư vấn và chuẩn bị.

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

 • Quyền của bên A:
 • Yêu cầu bên B thông báo từng bước tiến độ công việc và thời gian hoàn thành toàn bộ công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
 • Yêu cầu bên B thực hiện đúng nội dung và thời hạn mà hai bên đã thoả thuận tại Điều 1 của Hợp đồng.
 • Nghĩa vụ của bên A:
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu có liên quan đến công việc và nội dung mà hai bên đã thoả thuận tại Điều 1 của Hợp đồng theo yêu cầu của bên B và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Phối hợp với bên B giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình làm thủ tục thành lập doanh nghiệp cho bên A.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí dịch vụ cho bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này, sau khi bên B hoàn thành toàn bộ công việc quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng sau khi đã nhận được dự thảo hồ sơ do bên B soạn thảo thì bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

 • Quyền của Bên B:
 • Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung công việc mà bên B nhận thực hiện cho bên A theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
 • Được nhận đầy đủ các khoản phí dịch vụ đã thỏa thuận với bên A, sau khi bên B hoàn thành toàn bộ công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này ;
 • Nghĩa vụ của Bên B:
 • Trên cơ sở các tài liệu, thông tin do bên A cung cấp: bên B tư vấn, thống nhất nội dung, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu công việc tại Điều 1 Hợp đồng này;
 • Thông báo từng bước tiến độ công việc cho bên A;
 • Đảm bảo bí mật thông tin do bên A cung cấp, không được tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 trừ trường hợp bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn an toàn, đầy đủ các tài liệu, thủ tục thuộc bộ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho bên A và các công việc có liên quan;

ĐIỀU 4. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 • Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ thực hiện toàn bộ các nội dung công việc đã thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng này, bên A phải trả cho bên B là ………… đồng đã bao gồm các khoản phí, lệ phí nhà nước những chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (10%).

 • Phương thức thanh toán:
 • Bên A thanh toán cho bên B số…………..(đồng) bằng tiền mặt, sau khi bên B đã hoàn thành toàn bộ các công việc theo Điều 1 của Hợp đồng;
 • Thủ tục thanh toán: bên B phát hành Hóa đơn VAT hợp lệ đối với toàn bộ Phí dịch vụ tại điểm 4.1 nêu trên, viết giấy giới thiệu cử nhân viên đại diện bên B đến nhận tiền tại trụ sở bên A (đại diện bên B phải pho to & xuất trình bản chính GCMND để đối chiếu khi nhận tiền).

ĐIỀU 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

Khi có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên cơ sở hợp tác, cùng có lợi; nếu không thương lượng được thì sẽ giải quyết theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:

Hợp đồng này gồm 03 trang, lập thành 04 bản, bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đương nhiên được thanh lý sau khi cả 02 bên hoàn thành đầy đủ các cam kết ghi trong Hợp đồng.

 

BÊN A

(ký tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Gọi Ngay!