Chi phí sang tên sổ đỏ

Chi phí sang tên sổ đỏ

Khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, chi phí sang tên sổ đỏ bao gồm:

Chi phí sang tên sổ đỏ
–  Thuế thu nhập cá nhân

Đóng thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ được quy định tại Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau được miễn thuế. Như vậy, nếu như sang tên sổ đỏ thuộc một trong các trường hợp trên thì cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân.

–  Lệ phí trước bạ

Về nguyên tắc khi cá nhân, tổ chức đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà, đất trừ đăng ký lần đầu đều phải nộp lệ phí trước bạ với mức thuế suất là 0,5% trên tổng giá trị nhà và đất theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP. Cách tính lệ phí trước bạ như sau:
Cách tính lệ phí trước bạ = (Diện tích đất) x ( Giá đất) x ( lệ phí)
Diện tích đất được tính bằng m2
Giá đất để tính tiền sử dụng đất do UBND tỉnh, Thành phố quy định
Lệ phí là 0.5%
– Lệ phí Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 -Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính như sau:

“+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận.

+Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối  cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận.

+ Đối với tổ chức: Mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy. Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác găn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy.

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.”

Lệ phí địa chính: Đối với các phường thị xã thuộc quận, thị xã là 15.000 đồng/ 1 trường hợp.
Trên đây là các khoản chi phí sang tên sổ đỏ để cá nhân tham khảo khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ