Home / Tổng hợp / Khái Niệm Số Dư Đầu Kỳ

Khái Niệm Số Dư Đầu Kỳ

Số dư đầu kỳ là gì ?

Số dư đầu kỳ của tài khoản là năm nay là số dư cuối kỳ của tài khản năm trước thực hiện kết chuyển số dư. Hoặc có thể hiểu là số dư cuối kỳ của TK năm nay là số dư đầu kỳ của TK năm sau.

Ví dụ: Số dư cuối kì của tháng 7 là 15 thùng hàng, thì số dư đầu kì tháng 8 sẽ là 15 thùng hàng

Đối với công ty mới được thành lập thì số dư đầu kỳ các tài khoản lấy thế nào và lấy ở đâu ?

Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh gì thì số dư đầu kỳ của các TK = 0

Trong báo cáo tài chính của Quý II thì lấy số dư đầu kỳ là số ở đâu?

Số dư đầu kỳ của quý II là số dư cuối kỳ của Quý I chuyển sang

Tag: số dư đầu kỳ của doanh nghiệp công ty mới thành lập

Gọi Ngay!