Các mẫu văn bản liên quan đến thừa kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm 20…., tại trụ sở Văn phòng công chứng Minh Khuê , địa chỉ: Số ….., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội . Chúng tôi gồm có:

Ông , sinh ngày

Giấy chứng minh nhân dân số cấp ngày tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Cùng vợ là bà , sinh ngày ,

Giấy chứng minh nhân dân số cấp ngày tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi là những người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy chứng tử số, quyển số: do Uỷ ban nhân dân cấp ngày

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà để lại như sau:

1.

2.

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Những người thừa kế

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại trụ sở Văn phòng công chứng Minh Khuê , địa chỉ: Số ….., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tôi: Nguyễn Văn A – Công chứng viên Văn Phòng Công chứng MinH Khuê , thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa :

Ông

– Các bên có tên, chứng minh nhân dân và địa chỉ như đã nêu ở trên

– Những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận.

– Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm , Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

– Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành bản chính (mỗi bản chính gồm 03 tờ, 03 trang), giao cho:

+ bản chính.

+ bản chính;

+ Lưu 01 bản tại Văn phòng công chứng SUNLAW thành phố Hà Nội

Số công chứng: /2009/VBPC Quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN

Mẫu thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế…trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết Thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào có khiếu nại,…

SỞ TƯ PHÁP ……….

Số: …….. ./……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày …….. tháng ………năm  ……..

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN

     Văn phòng Công chứng…….. nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế của ông ………… đối với di sản do ông …….. để lại là: toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………………………………

       – Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 22 và khoản 3 Điều 49 của Luật Công chứng.

       – Căn cứ Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ;

       – Thông tư hướng dẫn số 03/2001/TP-CC ngày 14/03/2001 của Bộ tư pháp.

          Văn phòng công chứng ……… xin thông báo về việc khai nhận di sản như sau:

  1. Thông tin về người để lại di sản:

        Ông …………….., sinh năm …., mất ngày …/…/…., theo Giấy chứng tử số  quyển số … do UBND ………cấp ngày …/…/…..; Hộ khẩu thường trú (trước khi chết):…………….

       2. Thông tin về di sản:

         Toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ………….. – thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của ông …………theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………; Hồ sơ gốc số ………., do UBND …….. cấp ngày …/…./2007;

        3. Thông tin về người đề nghị hưởng thừa kế

     Theo hồ sơ và thông tin do Người yêu cầu công chứng cung cấp:

     Bố mẹ đẻ của ông ……… đều đã chết trước ông …..; Ông ……. không có ai là người vợ, con đẻ, con nuôi nào.

     Ngày …/…/…, ông ……… đã lập “giấy………………..” để lại cho ông ………. lô đất và căn hộ thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của ông ……. theo giấy chứng nhận nêu trên; Văn bản này có chữ ký xác nhận của một số con cháu, khu phố và đại diện UBND …… – quê của ông ……, nơi ông ……. tạm trú trước khi mất.

     Ông …….. sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số ……. do ……. cấp ngày …/…/…., có hộ khẩu thường trú tại: …………..; Ông ……. khai đã trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định ngôi nhà trên từ thời điểm tặng cho đến nay mà không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện gì;

      4 Những điểm cần lưu ý:

      – Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết Thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào có khiếu nại, tố cáo liên quan đến di sản, người để lại di sản, người thừa kế di sản nêu trên, đề nghị gửi văn bản tới UBND phường/xã………….

       – Sau thời hạn niêm yết nêu trên, nếu không có khiếu nại, tố cáo hợp lệ nào, Văn phòng Công chứng ……… sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật để chứng nhận văn bản khai nhận di sản.

                                                                                      CÔNG CHỨNG VIÊN

                

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/ XÃ

 

Thông báo trên đã được niêm yết tại trụ sở

UBND ………………………………………………………..

Từ ngày ………………………………………………………

Đến ngày: ………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Hà nội, ngày___ tháng ___ năm 200__

T/M. UBND PHƯỜNG/ XÃ

Mẫu văn bản tặng cho tài sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ………… tại (1) …………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN TẶNG CHO: (Sau đây gọi tắt là Bên A) (2)

Ông: …………………………..                                             Sinh năm: …………

CMND số: …………………………… cấp ngày ……………. tại công an …………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………..

Và vợ là bà: ……………………….                                    Sinh năm: …………….

CMND số: …………………………… cấp ngày ……………. tại công an …………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………..

BÊN NHẬN TẶNG CHO: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: …………………………..                                             Sinh năm: …………

CMND số: …………………………… cấp ngày ……………. tại công an …………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………..

Và vợ là bà: ……………………….                                    Sinh năm: …………….                                 

CMND số: …………………………… cấp ngày ……………. tại công an …………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………..

        Bằng hợp đồng này bên A tặng cho bên B quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

  1. Quyền sử dụng đất ở: Tặng cho toàn bộ quyền sử dụng đất ở: (3)

– Diện tích đất tặng cho: …….. m2(Bằng chữ: ………………… mét vuông)

– Thửa đất:      ………..         – Tờ bản đồ:       ……

– Địa chỉ thửa đất:  ……………………………………………………………………………….

– Mục đích sử dụng:  Đất ở: ……….. m2

– Thời hạn sử dụng: …………

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………..

2. Nhà ở:

– Loại nhà: ……………………..;   – Diện tích sàn xây dựng:  …………..m2

– Kết cấu nhà:  ……………….. ;   – Số tầng: …………………………….

– Thời hạn sử dụng…………….. ;  – Năm hoàn thành xây dựng : ………….

       Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …………………….. Số phát hành  ……………………. số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ……………………… do…………………………….cấp ngày ……………………….

ĐIỀU 2

ĐIỀU KIỆN CHO NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Việc cho nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở nói trên là dứt khoát và không kèm theo bất cứ điều kiện gì.

ĐIỀU 3

GIAO NHẬN ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ CÁC GIẤY TỜ VỀ ĐẤT

 1. Bên A đã giao phần diện tích đất ở và nhà ở nói trên đúng như hiện trạng cho Bên B.

2. Việc giao nhận đất, nhà do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ VÀ

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên B có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí liên quan đến việc cho và nhận diện tích đất nói trên kể từ ngày nhận bàn giao.

2. Quyền sử dụng diện tích đất nói trên được chuyển giao cho bên B kể từ thời điểm Bên B thực hiện xong việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA HAI BÊN

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về đất ở, nhà ở đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a. Đất ở, nhà ở không có tranh chấp;

b. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm cho thi hành án;

c. Không có giấy tờ quyền sử dụng đất nào khác giấy tờ nêu tại Điều 1, khoản 1 của bản Hợp đồng này;

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem kỹ, biết rõ về đất ở, nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 7

THỎA THUẬN KHÁC

Trường hợp ranh giới, vị trí, diện tích, kích thước đất ở và nhà ở ghi trong hợp đồng này và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chênh lệnh so với thực tế thì các bên cam kết thực hiện việc tặng cho theo số liệu đo đạc và văn bản thẩm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 8

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Hai bên xác nhận:

1. Hai bên đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về cho nhận quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, đều nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập và ký bản hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc lại (hoặc được người làm chứng đọc) hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký (hoặc điểm chỉ) vào hợp đồng này.

   BÊN TẶNG CHO ( Bên A)                               BÊN NHẬN TẶNG CHO (Bên B)                                                                          

        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách soạn thảo Mẫu Hợp đồng tặng cho nhà, đất

(1) Mục “tại”: Nêu rõ địa chỉ của Văn phòng/Phòng công chứng – nơi chứng nhận Hợp đồng tặng cho nhà, đất.

Ví dụ: Tại Văn phòng công chứng ABC, tỉnh X.

Nếu công chứng tại nhà theo yêu cầu của các bên thì ghi địa điểm Công chứng viên thực hiện việc công chứng hợp đồng tặng cho này.

(2) Nêu rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu kèm cơ quan cấp và ngày tháng năm cấp.

(3) Tài sản tặng cho: Tài sản tặng cho có thể là nhà ở và đất ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu căn hộ chung cư…

Do đó, ở phần này nêu rõ thông tin về số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ, diện tích…. Kèm theo thông tin về Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất.

Mẫu đơn khước từ tài sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ……….. Tỉnh/Thành phố…………………………..

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./………..

Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……/……./…… tại …….

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) ……………………………………………………………..của ông(bà) ………………………….. chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Uỷ ban nhân dân …………………….. cấp ngày …../……/………

Di sản mà tôi được thừa kế là: ……………………………………………………

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Tag: đai