Công ty adidas việt nam tuyển dụng

 Công việc mô tả

 1. Chức vụ:

 – Đơn vị tổ chức: Quốc gia

 – Bộ phận: Thương mại

 – Bộ phận: Bán hàng

 – Hạng công việc: P2

 – Vị trí: Quốc gia

 2. Mối quan hệ làm việc:

 – Dòng báo cáo chắc chắn: Quản lý cấp cao, Tài khoản chính

 – Các giao diện chính (nội bộ):

 + Lĩnh vực: Nhóm Tiếp thị, Tài chính & Vận hành, Tiếp thị Thương mại, Tiếp thị

 + Địa phương: Dịch vụ khách hàng, Phát triển kinh doanh

 – Giao diện chính (bên ngoài): Tài khoản chính

 3. Trách nhiệm:

 Trách nhiệm ngân sách:

 – Ngân sách bán hàng và ký quỹ tiêu chuẩn cho các Tài khoản Chính

 – Ngân sách trung tâm chi phí

 – Ngân sách làm việc bán hàng của các tài khoản được giao

 – DSO

 4. Mục đích / Nhiệm vụ:

 Để đạt được tăng trưởng thị trường có lợi nhuận và bền vững trong (các) tài khoản chính được chỉ định, đồng thời phù hợp với chiến lược và hình ảnh thương hiệu (mục tiêu) của adidas. Đảm bảo đạt được mục tiêu chính của tài khoản.

 5. Nợ phải trả:

 Chức năng:

 – Đàm phán và củng cố các điều khoản thương mại của adidas

 – Đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng

 – Chủ động tác động đến các lệnh thụt lề của KA trong thời gian bán trước và bán trước

 – Đảm bảo thực hiện đúng tất cả các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, kích hoạt chiến dịch và giới thiệu thương hiệu

 – Hỗ trợ thực hiện các Kế hoạch Tài khoản Chính và đảm bảo các đánh giá hàng quý được thiết lập đúng

 – Đại diện cho nhóm Tài khoản chính trong nội bộ với tư cách là “đại sứ” đối với tất cả các chức năng và quản lý tất cả các giao diện

 – Thường xuyên giải quyết các yêu cầu Tài khoản chính trên các chức năng

 – Chủ động điều phối / tạo điều kiện cho các cuộc họp với các chức năng và tài khoản khác

 – Hỗ trợ trong việc phát triển các chiến lược tài khoản, chính thức hóa các kế hoạch tài khoản và được giám đốc có liên quan ký hợp đồng.

 – Bán trong và thỏa thuận hỗ trợ bán qua. Chính thức hóa các Kế hoạch Tiếp thị của Tài khoản cụ thể

 + Chủ động dẫn dắt việc điều chỉnh quy trình bán hàng nhập / xuất trên các chức năng nội bộ cho nhóm Tài khoản chính

 – Tiếp tục theo dõi lượng hàng đã bán và bản ghi lại đơn đặt hàng cũng như nguồn cung cấp đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí cho tài khoản

 + Bằng cách chủ động tạo điều kiện cho cuộc họp với nhóm vận hành được chỉ định và Dịch vụ khách hàng

 + Thực hiện và chia sẻ thông tin bán hàng từ tài khoản

 Kiểm soát:

 – Theo dõi tiến độ của các tài khoản được giao KPIs để đảm bảo đạt được mục tiêu

 – Giám sát và báo cáo các hoạt động của khách hàng và đối thủ cạnh tranh và đề xuất / khởi xướng / thực hiện các hành động

 – Đảm bảo khách hàng tuân thủ các thỏa thuận thương mại (tức là các điều khoản thương mại)

 Năng lực nhóm:

 • Giao tiếp với người khác

 • Quản lý mối quan hệ và sự đa dạng

 • Lập kế hoạch và tổ chức

 • Phân tích và giải quyết vấn đề

 • Học hỏi & Phát triển bản thân

 Năng lực chức năng:

 – Trung tâm chi phí – tuân thủ ngân sách

 – DSO của KAs và tất cả các tài khoản khác

 – Doanh thu và tỷ suất lợi nhuận tiêu chuẩn của KA

 – Mục tiêu doanh số hàng tháng

 – Bán thông qua mục tiêu

 Tag: ty bàu xéo tuyển dụng việt nam con vietnam sản giày