Công ty lỗ 5 năm liên tiếp

Công ty lỗ 5 năm liên tiếp

Doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm
Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 78/2014/TT-BTC, DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định DN được phép chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ, mà không quy định DN được phép báo lỗ trong bao nhiêu năm.

Doanh nghiệp được phép báo lỗ mấy năm?

Pháp luật không quy định DN được phép báo lỗ trong bao nhiêu năm (Ảnh minh họa)

Xác định lỗ và chuyển lỗ của doanh nghiệp
Theo Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), lỗ của DN được xác định như sau:

– Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Thu nhập tính thuế

=

(Doanh thu – các khoản chi chí được trừ + các khoản thu nhập khác )

Thu nhập được miễn thuế

+ Nếu thu nhập tính thuế < 0 thì DN sản xuất, kinh doanh bị lỗ.+ Nếu thu nhập tính thuế > 0 thì DN sản xuất, kinh doanh có lãi;
Như vậy:
– DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo.

– DN có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, DN xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

– DN tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế xác định số lỗ DN được chuyển khác với số lỗ do DN tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 05 năm.

– DN chuyển đổi loại hình DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định).

– Số lỗ của DN phát sinh trước khi chia, tách thành DN khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các DN sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

tag: công   ty   5   ban   lỗi   3   thua   gỗ   xin   giấy   in   tiền   nhật   vì   tăng   giá   kem   tnhh   thước   ddb   bán   sắt   v   nghệ   con   dầu   khí   giang   tề   bài   2019   2018   rẻ   mua   hà   nội   thư   ở   đâu   tphcm   làm   ăn   nhà   nước   niêm   yết   nghìn   tỉ   shark   vương   vàng   tổng   36   cường   đô   la   sông   hồng   thép   đa   năng   xây   dựng   đà   cổ   phần   nguyên   nhân   cách   nhận   biết