Thông tư 110/2020/TT-BTC của Bộ tài chính

 BỘ TÀI CHÍNH
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 110/2020/TTBTC

 Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

 THÔNG TƯ

 BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 18/2013/TT-BTC NGÀY 20/02/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH LÝ RỪNG TRỒNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ THANH LÝ RỪNG TRỒNG KHÔNG THÀNH RỪNG, RỪNG TRỒNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THÀNH RỪNG

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản;

 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

 Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

 2. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  


Nơi nhận:
– Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Lưu: VT, Cục QLCS.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Trần Xuân Hà