Định khoản công ty phá sản

Định khoản công ty phá sản

Công việc kế toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

  1. Đơn vị kế toánbị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phải thực hiện các công việc sau đây:
  2. a)Khóa sổ kế toán,kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;
  3. b) Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động;
  4. c) Bàn giao tài liệu kế toán của đơn vị kế toán giải thể hoặc chấm dứt hoạt động sau khi xử lý xong cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 40 của Luật kế toán.
  5. Trường hợp đơn vị kế toán bị tuyên bố phá sản thì Tòa án tuyên bố phá sản chỉ định người thực hiện công việc kế toán theo quy định tại khoản 2 Điều 47 luật kế toán.

 

tag: xuất   thương   mại   xây   dựng   dịch   vận   tải   mới   thành   du   lịch   phát   hành   trái   phiếu   nhập   khẩu   cách   số   nước   gia   về   ngân   hàng   hạch   góp   vốn   lệ   cổ   phần   vào   nhận   mẹ