Đơn xin trưởng thành đoàn

Đơn xin trưởng thành đoàn

(Mẫu 01) ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

—-

 

 

Kính gửi: Ban Chấp hành chi Đoàn …………………..

Tôi tên là: …………………………………..

Sinh ngày:…./……/……

Nơi sinh: …………………………………………………………….

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ……. năm ……..

Tại ………….…………………………………………………………….

Hiện đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn ………………………………

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Trưởng thành Đoàn”, tôi làm đơn này đề nghị chi Đoàn ……………xem xét cho tôi được trưởng thành Đoàn.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định có liên quan và tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong thời gian tới./.

 

      …………….., ngày ……. tháng …. năm …..

         Người làm đơn

       (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu 02) ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

      BCH CHI ĐOÀN………………..

***

Số:     CV/CĐ

“Về việc đề nghị ra quyết định trưởng thành Đoàn cho đoàn viên”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

…………, ngày….tháng…. năm 20…

 

Kính gửi:   Đoàn cấp trên………………….

                                            

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Qua quá trình sinh hoạt và công hiến của đoàn viên. Ngày …. tháng ….năm 20….., Ban chấp hành chi đoàn ……… đã tiến hành họp xét đơn xin trường thành Đoàn của đoàn viên …………………….. Ban chấp hành chi đoàn thống nhất và đề nghị Đoàn cấp trên ra quyết định công nhận trưởng thành cho đoàn viên.

Sau khi có quyết định công nhận của Đoàn cấp trên, BCH chi đoàn cơ quan sẽ tiến hành các bước công nhận trưởng thành đoàn cho đoàn viên theo quy định.

Ban chấp hành chi đoàn…………………. kính đề nghị BCH Đoàn cấp trên xem xét quyết định.

Ban chấp hành chi đoàn trân trọng cảm ơn!

  1. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Bí thư

 

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Mẫu 04) ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

   BCH ĐCS ………………

***

Số:     -QĐ/ĐTN

 

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

    

……………, ngày…  tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận đoàn viên trưởng thành

——————–

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN …………………..

 

– Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017;

– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên;

– Căn cứ Công văn số ….CV/CĐ của Chi đoàn ……………ngày …… tháng….. năm …… về việc đề nghị công nhận trưởng thành Đoàn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí ………………

Sinh ngày … tháng …. năm …..

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày … tháng …. năm …..

Sinh hoạt tại Chi đoàn ……………..

Được trưởng thành Đoàn từ ngày ….. tháng …. năm …..

Điều 2:  Đoàn cơ sở …, Chi đoàn …. và đồng chí ….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                            TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ

BÍ THƯ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Mẫu 04) ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

BCH ĐOÀN CƠ SỞ………………..

***

Số:    CN/ĐTN

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

…………, ngày….tháng…. năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đoàn viên trưởng thành

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ ………………………..

 

CHỨNG NHẬN

Đồng chí: ……………………………………….

Sinh ngày ……  tháng  …….năm  …………

Vào Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh ngày  …… tháng …..năm …..                                  Số thẻ đoàn viên….

Sinh hoạt tại chi đoàn:

Được trưởng thành Đoàn từ ngày      tháng     năm

  1. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

 

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Mẫu này cấp Đoàn cơ sở trở lên mới được cấp cho đoàn viên .

tag: lễ tuổi là bao nhiêu thủ kịch bản bài phát biểu chương (theo 01-ttđ kèm theo)