Giấy chứng nhận đăng ký sân bay chuyên dùng

 Câu hỏi về Giấy chứng nhận đăng ký sân bay chuyên dùng như sau

  • Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đăng ký sân bay chuyên dùng
  • Thời hạn xem xét ý kiến của cục hàng hải VN đối với yêu cầu của cục hàng không VN, nội dung ý kiến xin phép bao gồm những gì

 Trả lời :

 Theo Điều 4 của thông tư Số: 22/2016/TT-BGTVT:

  1.Giấy chứng nhận đăng ký sân bay chuyên dùng được Cục Hàng không Việt Nam cấp

 2. Trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký sân bay chuyên dùng, căn cứ vào phạm vi quản lý của các cơ quan trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa Cục Hàng không Việt Nam phải lấy ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải (trường hợp sân bay chuyên dùng nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương hoặc tuyến đường thủy nội địa quốc gia được ủy quyền quản lý) và Cục Tác chiến (Bộ Tng tham mưu) về các nội dung sau:

 a) Vị trí, quy mô công trình;

 b) Ảnh hưởng của sân bay chuyên dùng trên mặt nước với tuyến, luồng và phạm vi bảo vệ các công trình khác ở khu vực.

 Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời Cục Hàng không Việt Nam bng văn bản, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.