Giấy chứng nhận hộ nghèo

Giấy chứng nhận hộ nghèo

Mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền lập ra để chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin của gia đình được chứng nhận, danh sách thành viên trong hộ.

Mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ….
——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………../GCN-HN.HCN ……………., ngày….tháng….năm….
GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ (văn bản số) ……. ngày ……. của …….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..;
Căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …….. chứng nhận:
Hộ gia đình ông/bà: ………………………………………………… Dân tộc: …………………………..
CMTND số: …………………………… Cấp ngày ……………………… Nơi cấp …………………….
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………….
Thuộc danh sách hộ nghèo/hộ cận nghèo trên địa bàn trong giai đoạn 2016-2020 theo kết quả xác nhận dưới đây:
NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017
Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo
NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020
Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)
tag: bền vững học sinh chế