Hủy kết hôn trái pháp luật

Pháp luật nước ta cấm kết hôn trong những trường hợp nào

Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định cấm những hành vi sau:

“Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Ví dụ về kết hôn trái pháp luật

Nguyễn Văn A 19 tuổi kết hôn với Nguyễn Thị B 17 tuổi, trường hợp này là kết hôn trái pháp luật do Nguyễn Thị B chưa đủ tuổi kết hôn.

Hủy kết hôn trái pháp luật

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật

Điều 35. Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ

2. Thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau:

g) Toà án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;

So sánh ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật

Giống nhau: cơ quan có thẩm quyền ra quyết định ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật là Tòa án

Khác nhau:

Ly hôn: là việc kết hôn đã coi là hợp pháp, và một trong hai vợ, chồng hoặc cả vợ và chồng muốn chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Hủy việc kết hôn trái pháp luật: là việc kết hôn trước đó là trái pháp luật và cơ quan có thẩm quyền tuyên hủy việc kết hôn đó.

 

 

tag: khi bị thì cách thức xử lý thủ tục