Lão thành cách mạng là gì

Lão thành cách mạng là gì

Cách mạng tháng Tám mùa thu năm 1945 do Đảng lãnh đạo đã lật đổ ngai vàng phong kiến, đập tan xiềng xích nô lệ thực dân gần 100 năm, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam á. Nhưng người có công lao trong cuộc cách mạng oanh liệt và hào hùng ấy được Đảng, Nhà nước, nhân dân trân trọng biết ơn. Hiện nay, chúng ta đã và đang thực hiện ưu đãi cho trên 14.000 cán bộ Lão thành cách mạng (7.000 cụ còn sống), 17.000 cán bộ Tiền khởi nghĩa (trên 10.000 cụ còn sống). Việc xác nhận và giải quyết chế độ cho cán bộ Tiền khởi nghĩa đang tiếp tục … . Tới đây, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, chắc chắn chế độ ưu đãi cho cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa sẽ được xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Những bất hợp lý khi thực hiện chính sách Người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng Tám năm 1945 qui định ở Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có 2 diện: Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Cán bộ Lão thành cách mạng) là người tham gia các tổ chức cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 trở về trước. Diện thứ hai, người đứng đầu tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc thoát ly hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Cán bộ Tiền khởi nghĩa). Diện cán bộ lão thành cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, được Nhà nước mua bảo hiểm y tế, tổ chức sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp, tuỳ công lao hoàn cảnh của từng người được cấp hoặc hỗ trợ nhà ở, khi chết được cấp mai táng phí, thân nhân được hưởng tiền tuất. Diện Cán bộ Tiền khởi nghĩa được hưởng phụ cấp thâm niên ưu đãi Tiền khởi nghĩa. Trong 10 năm thực hiện ưu đãi xã hội đối với 2 diện cán bộ nói trên đã xuất hiện khiếu nại, thắc mắc. Có ý kiến cho rằng Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa chỉ nên thuộc một diện đối tượng ưu đãi xã hội như qui định ở khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đó là người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng Tám năm 1945. Nếu coi diện đối tượng Lão thành cách mạng là người hoạt động cách mạng từ 31 tháng 12 năm 1944 trở về trước, còn Cán bộ Tiền khởi nghĩa là người đứng đầu (hoặc thoát ly cách mạng) từ 1.1.1945 đến 19.8.1945 là thiếu căn cứ lịch sử, không biện chứng. Cách mạng Việt Nam sau năm 1930 là một quá trình lịch sử, liên tục. Không thể nói người hoạt động cách mạng từ 31 tháng 12 năm 1944 trở về trước là diện “lão thành”, còn người hoạt động cách mạng sau có 1 ngày (tức từ ngày 1.1.1945) là diện cán bộ ít công lao hơn, chế độ ưu đãi ít hơn. Lại có ý kiến cho rằng chế độ ưu đãi của Cán bộ Lão thành cách mạng cao, đầy đủ mọi mặt, còn chế độ ưu đãi của Cán bộ Tiền khởi nghĩa chỉ có phụ cấp ưu đãi Tiền khởi nghĩa. Cán bộ Tiền khởi nghĩa quá thiệt thòi về quyền lợi ưu đãi, trong khi đó công lao đâu có sự cách biệt lớn lao… Khi xây dựng dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) – văn bản dự thảo qui định rạch ròi 2 diện đối tượng Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa với 2 chế độ hoàn toàn khác nhau. Cán bộ Lão thành cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi về các mặt và mức cao, còn Cán bộ Tiền khởi nghĩa dự thảo đề nghị được hưởng trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, trang cấp phương tiện chuyên dùng, cung cấp thông tin , sinh hoạt văn hóa tinh thần, hỗ trợ cải thiện nhà ở … Như vậy, so với qui định cũ chế độ ưu đãi của Cán bộ Tiền khởi nghĩa đã được mở rộng trên các mặt của đời sống xã hội với nhiều quyền lợi khác nhau. Những qui định mới này ở văn bản dự thảo khi gửi lấy ý kiến của các Bộ, Ngành chức năng thì vẫn còn có những ý kiến khác nhau, cụ thể, có cho rằng nên coi Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa là một diện đối tượng và hưởng chế độ ưu đãi như nhau; nơi khác đề nghị phân biệt Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa. Riêng Cán bộ Tiền khởi nghĩa nên mở rộng điều kiện xác nhận, không chỉ là người thoát ly cách mạng hoặc đứng đầu tổ chức cấp xã từ ngày 1.1.1945 đến trước ngày 19.8.1945 mà còn bao gồm cả người trong Ban chấp hành. Có ý kiến còn đề nghị coi tất cả những người tham gia cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 là Cán bộ Tiền khởi nghĩa. Cơ quan làm luật sẽ chọn quan điểm nào? Thực hiện chế độ ưu đãi đối với những người có công thời kì cách mạng tháng Tám năm 1945 là một vấn đề lớn liên quan đến trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành. Đây là việc thực hiện chế độ đối với những người có công lao nhất trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa của chúng ta hôm nay. Đúng hơn, có được cơ đồ, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu nước mạnh như hôm nay có công lao to lớn của một thế hệ đã “khai sông mở lối”. Đây là một vấn đề xã hội cần phải được nhìn nhận với thái độ trân trọng,

Lão thành cách mạng

1. Những người có đủ điều kiện sau đây được xem xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

a) Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm và Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách, chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.

2. Không xác nhận đối với trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.

 

 

 

 

tag: khu yên vn đà biến điện thoại micro pc ty cổ phần tư khoáng tiểu ông nguyễn tài nào để ca sĩ đàn nữ mong ước bơ bích png jpg phim thập nguyệt vi khuynh chi luyến siêu phản mơ bạn anh trại tập 9 thống dưỡng châu âu hình ai sao 2018 đọc truyện đường khung 1988 chiến lậu phát triển học chuyển thẻ nhớ khoa cúng hoàng làng may phú phạm bến xe buýt hiệp bạch nhập cờ vua khách sạn máy an bệnh viện đa hà đỗ thụy chồng chậu tắm bé tranh vỏ iphone 6 7 tiến tướng loạn hoà vạn mãnh hổ quảng bùi tấn thủ ngoài tương ớt tivi internet luận hậu khoan mài mưa ổ cứng sata usb danh đêm tâm ubnd huyện a lục bách luyện prc hài traấn mềm giọng tử mỏng tích hồi trống chất gây nghiện koi