Mẫu 04/gtgt

Mẫu 04/gtgt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o———–

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế:…….. Lần phát sinh:…..

Tháng …… năm ……. hoặc quý…….năm……..

[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………

[09] Điện thoại: ………………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………….…………………………………………..

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

[15] Quận/huyện: …………………….. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………………………..

[17] Điện thoại: ……………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ……………………………………………… ngày ……………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Nhóm ngành Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Tỷ lệ GTGT Thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Phân phối, cung cấp hàng hoá [21] [22] 1% [23]=[22]x1%
2 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu [24] 5% [25]=[24]x5%
3 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu [26] 3% [27]=[26]x3%
4 Hoạt động kinh doanh khác [28] 2% [29]=[28]x2%
Tổng [30]=[22]+[24]+[26]+[28] [31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [32] = [21] + [30]: ……….

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [33] = [31]: …………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

tag: 04-1/gtgt excel mau download bảng kê